Vad kan vi göra?

 Vi utvecklar tillgängligheten i den fysiska miljön genom tillgänglighetsinventeringar, analyser och åtgärdsförslag.

Tillgänglighet och äldres boende 

Allt fler värdesätter tillgängligheten högt i valet av bostad, den butik man vill handla i eller den park man vill besöka. Ofta kan tillgänglighetsarbetet upplevas betungande i både tid och kostnad. I de allra flesta fall finns dock relativt enkla och kostnadseffektiva åtgärder som skapar goda möjligheter att utveckla tillgängligheten, särskilt i samband med att det äldre fastighetsbeståndet ändå rustas upp. Med en växande äldre generation i samhället och allt fler äldre som väljer att bo kvar i det ordinära bostadsbeståndet ökar behovet av tillgänglighet. Genom att satsa på förbättrad tillgänglighet i fastigheterna ökar möjligheten för äldre personer och personer med funktionsnedsättningar att bo kvar. Det kan på sikt leda till minskade omflyttningar och längre kvarboende, vilket är positivt och lönsamt för både fastighetsägare och samhället i stort.

Exempel på tjänster:

• Tillgänglighetsinventeringar och åtgärdsplaner för fastighetsägare

Vi har stor erfarenhet av att utföra tillgänglighetsinventeringar, åtgärdsplaner och analyser av fysisk tillgänglighet i boendemiljöer och har genomfört ett trettiotal tillgänglighetsinventeringar de senaste åren. Vi använder vanligtvis TIBB som inventeringsverktyg vilket är speciellt framtaget för att inventera tillgängligheten i och kring flerbostadshus. Med vår samlade kompetens och upparbetade rutiner förmedlar vi kunskap anpassad efter kundens och platsens förutsättningar och behov. Oavsett vilket skede ni är i kan vi vara ett stöd i tillgänglighetsarbetet och komma med kloka råd och förslag för att ni kostnadseffektivt ska nå nästa steg mot målet att skapa attraktivare och tillgängligare boendemiljöer. Vi kan både vara rådgivande under delar av arbetet eller ta ett helhetsgrepp genom hela processen.

• Strategisk planering av äldres boende för kommuner

Vi erbjuder stöd till kommuner att utreda nuvarande och framtida behov av tillgängliga bostäder för äldre genom att genomföra analyser utifrån statistik, befolkningsprognoser och tidigare inventeringar. En sådan behovsanalys underlättar för kommunen att ta väl grundade beslut om hur och var bostadsbyggandet ska ske framöver. Våra analyser ska kunna fungera som ett underlag till den bostadsförsörjningsplan som kommunen är ålagda att ta fram för varje ny mandatperiod. Syftet med denna typ av underlag är delvis att utveckla ny kunskap om hur det befintliga bostadsbeståndet kan användas och utvecklas för dem som inte vill eller behöver bo i särskilt boende, men också som ett sätt att kartlägga om och i sådana fall var det kommer behövas ett tillskott av fler tillgängliga och trygga bostäder för äldre i kommunen.

• Inventering av enkelt avhjälpta hinder

Vi genomför lagstadgade inventeringar av enkelt avhjälpta hinder vid publika lokaler och andra offentliga miljöer. Vi erbjuder såväl övergripande kartläggningar i kommunen som utvärderingar av enstaka lokaler och kan ta fram åtgärdsförslag för dessa som är anpassade, prioriterade och tydligt utformade efter era lokala förutsättningar. Vi hjälper er ta fram en plan för hur och i vilken ordning hindren bör avhjälpas för att de anpassningar som görs blir användbara för brukaren och överensstämmer med gällande regelverk.

• Utbildningar till utförare av tillgänglighetsinventeringar

Vi erbjuder utbildningstillfällen där vi inspirerar kring tillgänglighetsfrågan och vilka metoder som kan användas för att genomföra en tillgänglighetsinventering. Utbildningen möjliggör för bostadsbolag och kommuner som vill utföra tillgänglighetsinventeringar med egen personal att kunna genomföra arbetet självständigt. Utbildningen ger också personalen en ökad förståelse för tillgänglighet ur olika perspektiv och vilka problem man kan stöta på i arbetet.

 

Kontakta Daniel Nilsson för mer information.

BID-inspirerad samverkan

Vi har en unik erfarenhet i att utveckla, bygga upp och projektleda arbetet i BID-inspirerade fastighetsägarföreningar

 

Läs mer

Föreläsningar

Vill du boka en föreläsning? Vi delar gärna med oss av den kunskap vi byggt under åren.

Läs mer

Utveckling av utemiljöer

Urban Utveckling har en lång erfarenhet av att ta fram kunskap och förståelse för hur livsmiljön fungerar

 

Läs mer

Trygghet & brott

Urban Utveckling har lång erfarenhet av det trygghetsskapande- och brottsförebyggande arbetet i bostadsområden.

Läs mer

Projektledning och processtöd

 Vi erbjuder projektledningstjänster till kommuner, fastighetsägare och fastighetsägarföreningar

Läs mer

Tillgänglighet & äldres boende

 Vi utvecklar tillgängligheten i den fysiska miljön genom tillgänglighetsinventeringar, analyser och åtgärdsförslag.

Läs mer

Medborgardialog

 Vi arbetar med boendedialog och medborgardialog, kunskapen finns hos invånarna i området.

Läs mer

Analyser och kartläggning av segregation

 Vi gör analyser och ger förslag för en socialt hållbar utveckling av kommuner, platser och stadsdelar.

Läs mer

 • 2d
 • Storfors Kommun
 • riksbyggen
 • malmoe
 • 1c
 • jarfalla logo
 • JarfallahusLogo352px
 • hultsfred logo
 • havafast-logga
 • olofstromshus
 • Sundbyberg FB Halm
 • 1d
 • Locum bla
 • balder-logo
 • Tierpsbyggen logotype
 • tmr stockholm
 • NCC logo
 • nybo-logga
 • Telge
 • D-Carnegie-Co-Logotyp-RGB-JPG
 • nynashamns
 • mellerud
 • oporten logo retina
 • emmaboda
 • FastiJarva cmyk3
 • hudd logo fyrf sve
 • Boverket-logo-250
 • fastpartner-1
 • arvikafastighetsab
 • Skelleftea kommun
 • Barkehus
 • Lekebergs Bostader
 • stockholm the
 • loga-ragfast
 • SaeBO-logo
 • LesseboHus logoCMYK
 • rattvik logga
 • krokomsbostader
 • stangastaden logga
 • Logo Orsa
 • hudiksvallsbostader logotype
 • Botkyrka kommun-logo-print
 • Stockholms stad logotyp svart
 • Peab
 • SB logo cmyk
 • Botkyrkabyggen
 • HUGEloggo
 • Karlskogahem logo 2 RGB 300
 • ncc logo
 • stockholmshemprod
 • Logo-saterbo 1
 • Logo-Hedemorabostader