• Områdesutveckling i socioekonomiskt utsatta områden

  Områdesutveckling i socioekonomiskt utsatta områden

 • Strukturerat bostadsnära brottsförebyggande arbete

  Strukturerat bostadsnära brottsförebyggande arbete

  Läs mer

 • BID:s-inspirerad samverkan mellan fastighetsägare

  BID:s-inspirerad samverkan mellan fastighetsägare

  Läs mer

 • Tillgänglighet i flerbostadshus och äldres boende

  Tillgänglighet i flerbostadshus och äldres boende

  Läs mer

 • Boendedialoger i socioekonomiskt utsatta områden

  Boendedialoger i socioekonomiskt utsatta områden

  Läs mer

Urban Utveckling är ett kunskapsföretag som analyserar människornas samspel med platsen och den fysiska miljön. Urban Utvecklings medarbetare har särskild kompetens och kunskap om hur människor fungerar, agerar och hanterar de miljöer där man bor och verkar. Företagets samhällsplanerare och geografer analyserar, utreder och utvärderar både planerade och genomförda förändringar i den fysiska miljön. Urban Utveckling kan tillföra viktig kunskap inför ett beslut om förändringar i den fysiska miljön, men även analysera och utvärdera insatser som är genomförda. Det kan ge ett bredare underlag inför ett investeringsbeslut, men även besked om hur gjorda investeringar på bästa sätt bör följas upp. Kunskap om hur människor interagerar med sin miljö, fungerar, trivs och utvecklas, känner sig trygga, tar ansvar för och vårdar kommer i framtiden allt större betydelse för beslut om investeringar i byggnader och i den fysiska miljön. 

Stadsbyggandet blir alltmer komplicerat och utgör en alltmer avancerad sammanvägning av olika faktorer. Det finns inget som går lättare eller snabbare än tidigare. Allt fler aspekter och överväganden ska in i processer och beslutsunderlag både hos kommuner, fastighetsägare, exploatörer och hos byggföretag i samband med nybyggnad eller utveckling av befintliga miljöer. 

Ekonomi, teknik, funktion ska som alltid vägas samman med gestaltning, men en allt viktigare pusselbit är också kunskap om hur människor fungerar, agerar och känner för sina boende- eller andra fysiska livsmiljöer. I en alltmer sammansatt stadsutveckling måste kulturella och sociala aspekter ges en mer framträdande plats i planering, kalkyler och beslutsunderlag. Det är förstås ingen nyhet att sådana aspekter alltid måste finnas med i utveckling och förändring av fysiska miljöer, men det svenska samhället förändras i dag i en takt och i en omfattning som lyfter frågorna ytterligare. 

Urbaniseringstryck och storstadstillväxt med skriande bostadsbrist, socioekonomiska spänningar och integrationsproblematik ger nya förutsättningar. Utanförskap och marginalisering ger fler människor känslan av att sakna företrädare. Behovet av medborgar- och boendedialog ökar.

Miljonprogramsproblematiken växer till en allt större snöboll som vi skjuter framför oss. Kommuner och fastighetsägare som främst koncentrerat sig på teknisk upprustning och energieffektivisering har fått människorna emot sig som ropar efter trygghet, service och en i grunden förändrad livsmiljö. Insatser som inte bygger på helhetsgrepp riskerar att förfelas. 

Vi blir äldre och alltfler äldre bor kvar hemma och vårdas i sina hem, vilket skapar en allt större tillgänglighetsproblematik. Det är lätt att se hur alltfler humanfaktorer förs in i förutsättningarna för planering och utveckling av den fysiska miljön och dess olika platser. 

Varje plats och dess kännetecken är värd en berättelse. Det är något annat än den platsmarknadsföring som innebär införsäljning av en plats eller ett nytt områdes förträfflighet. 

Platser är inte bara ett varumärke utan något som har själ och identitet. Och de som ger platsen och en fysisk miljö dess själ och identitet är de människor som bor på platsen eller på annat sätt nyttjar den. 

Att ta hand om och utveckla platsen skapar alltid värde, inte bara för den som äger en fastighet eller har ansvaret för en plats. Väl omhändertagna platser skapar alltid också ett mänskligt och ett samhälleligt värde.

Staffan Carenholm

 • Roland Fållby, vd Orsabostäder

  "Jag har samarbetat med Urban Utveckling både när jag arbetade på HUGE och i min nuvarande roll som VD på Orsabostäder. Jag är supernöjd med samarbetet vid båda tillfällen. Urban Utveckling var tydliga redan i planeringsstadiet vad den förväntade leveransen skulle bli av projektet.Vi hade en bra dialog och bemötandet var bra redan från start. Urban Utveckling har varit tydliga i uppdragen och förväntningarna levdes upp rakt igenom. Projekten genomfördes helt enligt plan och jag fick verkligen de resultat jag behövde."

 • Håkan Bergström, vd Lessebohus

  "Dialogprojektet inspirerade oss till att jobba med delaktighet, integrations- och demokratifrågor även i andra sammanhang. Frågor vi tar på allvar. Vi fick fundera kring vem man lyssnar på och hur vi engagerar grupper som inte brukar höras så mycket. Det finns ett helt annat samtal mellan oss och de boende nu, de litar på oss och vi kan prata om svåra saker. Det var dessutom skojigt! Jag är jättenöjd med hela processen och skulle lätt rekommendera Urban Utveckling till andra.”

 • Madeleine Nobs, Affärsutvecklare hållbara affärer, NCC Building

  "Vi valde att arbeta med Urban Utveckling därför att social hållbarhet är en sådan viktig fråga. När man ska ta in konsulter gäller det att fatta strategisk försvarbara beslut kring vad man ska satsa på, att det är rätt personer och kompetens är avgörande. Urban Utveckling var professionella och smidiga att arbeta med och social hållbarhet är strategiskt riktigt."

 • Nicke Wainebro, VD Hultsfreds Bostäder

  "Genomförandet av uppdraget var mycket bra. Man fick ett väldigt bra innehåll i rapport och åtgärdsförslaget. Det var ett jättebra stöd för oss i vårt fortsatta arbete."

   

 • Ylva Sandström, SABO

  "Urban Utveckling har ett arbetssätt som är öppet och lyhört. Det finns ett genuint intresse att vilja vara med och förbättra. Det är verkligen en angenäm bekantskap, och jag kan rekommendera andra att samarbeta med dem."

   

 • Carina Ledenstam, Förvaltare Stockholmshem

  "I och med områdesanalysen av Rinkeby fick vi svar på de frågeställningar vi hade och ett underlag vi behövde för att driva fram renoveringen av bostadsgårdarna. Det handlade mycket om trygghetsåtgärder och hur platser upplevs kvällstid. Resultatet blev enligt mina förväntningar och det jag uppskattar med Urban Utveckling är det trevliga bemötandet, den kontinuerliga återkopplingen och att man levererar det man lovat på utsatt tid. Urban Utveckling bra på att lyssna in beställningen och förstå vad som efterfrågas. Det finns en lyhördhet och förståelse som jag uppskattar. Jag skulle absolut rekommendera andra att anlita Urban Utveckling. "

   

 • Bo Majling, Programchef fritid och kultur, Järfälla kommun

  "Bra med Urban Utveckling är att man träffar samma personer, att det inte är så många inblandade, vilket skapar bra relationer. Det är lätt att föra en bra dialog på ett informellt sätt. Urban Utveckling känns seriösa och dedikerade.

   

 • Ann Söderström, VD Nykvarnsbostäder

  "Vi upplever att Urban Utveckling genom sin rapport bidragit till att bolaget kommer att kunna utföra åtgärder med stor betydelse för våra kunder samt utgöra ett komplement till bolagets underhållsplanering."