Översiktsplanering (ÖP)

Enligt plan- och bygglagen 3 kap. ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan som anger den övergripande synen för hur mark och vatten ska användas, utvecklas och bevaras. I översiktsplanen ska kommunen redovisa allmänna intressen och särskilt redovisa riksintressen.

Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men vägledande vid framtida utveckling av mark och vatten. Det är ett strategiskt dokument där kommunens vision framgår tydligt.

Fördjupad översiktsplan (FÖP)

Förändringarna i samhället sker snabbt och översiktsplanen revideras med jämna mellanrum. Ibland är det befogat att göra tillägg eller fördjupningar i översiktsplanen. En så kallad fördjupad översiktsplan (FÖP) kan göras. I en sådan har en geografisk avgränsning gjorts och planerna för områden redovisas mer detaljerat. Boverket föreslår att sådana fördjupningar kan vara lämpliga i stadsdelar, tätorter, kustområden och externhandel/verksamhetsområden, turistanläggningar och komplexa kulturlandskap.

För att hålla översiktsplanen aktuell kan tillägg göras som lyfter fram en särskild fråga.

Stockholms översiktsplan

Läs om Stockholms översiktsplan

Länkar

Mer om Översiktsplanering i Plan- och bygglagen på Riksdagen.se

Mer om översiktsplanering hos Boverket

Yrkesgrupper inom samhällsplanering

Här presenteras yrken inom och relaterat till samhällsplanering.

Ytavrinning

Nederbörd som färdas ytligt över jordytan.

Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur. 

Ytterstadssatsningen

Ytterstadssatsningen i Stockholm startade 1994 med syfte att vända den negativa bilden av vissa av Stockholms förorter. Detta skulle göras genom att fysiskt upprusta och förnya områdena. Stockholms stad och tre kommunala bostadsbolag finansierade ytterstadssatsningen. Det ansågs att en god yttre miljö var bidragande till att ge goda uppväxtvillkor samt kunde öka självkänslan och därmed även ansvarskänslan för det egna området.

 

Ytvatten

Vatten i sjöar och vattendrag.

Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur. 

Fler artiklar...

Vad gör Urban Utveckling?

Urban Utveckling är ett analysföretag som arbetar med områdesutveckling med tonvikt i socioekonomiskt utsatta bostadsområden. Urban Utveckling har genomfört över 100 uppdrag i socioekonomiskt utsatta bostadsområden åt kommuner, regioner, myndigheter, fastighetsbolag och organisationer. Urban Utvecklings konsulter utgörs av medarbetare med en bredd av akademiska bakgrunder inom bland annat samhällsplanering, statskunskap, sociologi och samhällsbyggnad. Urban Utveckling arbetar med den sociala dimensionen av hållbarhet och arbetar med både kvantitativa och kvalitativa metoder för att bistå sina uppdragsgivare med områdesanalyser och rekommendationer för insatser.

Självklart skräddarsys arbetet utifrån varje situation och uppdragsgivares behov, ring eller maila oss för att höra hur vi kan bidra i ert arbete.

Tel: 08 - 35 43 45, mail: info@urbanutveckling.se

BID-inspirerad samverkan

Vi har en unik erfarenhet i att utveckla, bygga upp och projektleda arbetet i BID-inspirerade fastighetsägarföreningar

 

Läs mer

Föreläsningar

Vill du boka en föreläsning? Vi delar gärna med oss av den kunskap vi byggt under åren.

Läs mer

Utveckling av utemiljöer

Urban Utveckling har en lång erfarenhet av att ta fram kunskap och förståelse för hur livsmiljön fungerar

 

Läs mer

Trygghet & brott

Urban Utveckling har lång erfarenhet av det trygghetsskapande- och brottsförebyggande arbetet i bostadsområden.

Läs mer

Projektledning och processtöd

 Vi erbjuder projektledningstjänster till kommuner, fastighetsägare och fastighetsägarföreningar

Läs mer

Tillgänglighet & äldres boende

 Vi utvecklar tillgängligheten i den fysiska miljön genom tillgänglighetsinventeringar, analyser och åtgärdsförslag.

Läs mer

Medborgardialog

 Vi arbetar med boendedialog och medborgardialog, kunskapen finns hos invånarna i området.

Läs mer

Analyser och kartläggning av segregation

 Vi gör analyser och ger förslag för en socialt hållbar utveckling av kommuner, platser och stadsdelar.

Läs mer