Valdistrikt

En valkrets är uppdelad i ett antal valdistrikt, område med röstberättigade, vilket är utrustat med en vallokal.

Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur. 

Välfärd

Mått på i vilken utsträckning människors behov och önskemål tillgodoses avseende näring, hälsa, boende, utbildning osv.

Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur. 

Valkrets

Område inom vilket man väljer ledamöter till en politisk församling, det vill säga en kommun, landsting eller riksdag.

 

Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur. 

Västra hamnen

Den 17 maj 2001 startade Västra Hamnens byggprojekt med Bo01-mässan. Västra hamnen har varit mycket uppmärksammat såväl nationellt som internationellt. Västra hamnen var en stor satsning för att utveckla Malmö och skapa ett område med anknytning både till stadens centrala delar samt närheten till vattnet.

Det tidigare varvs- och industriområdet omvandlas till en hållbar stadsdel med blandad bebyggelse bestående av bostäder, kontor och utbildningslokaler med bland annat Malmö högskola.

Västra hamnen är Sveriges första klimatneutrala område och är ett samarbetsprojekt mellan offentliga och privata aktörer. Området kännetecknas även av Turning Torso som det nya landmärket. Västra Hamnen har kalltas både flaggskepp, ekostad, kunskapsstad, framtidsstad och en attraktiv plats att bo och leva i. Trots dessa benämningar är inte framgången i Västra Hamnen helt oomstridd. Projektet har belönats med både ris och ros och det finns fortfarande delade meningar om huruvida detta projekt är lyckat eller inte.

Läs mer om Västra hamnen på Malmö stads hemsida och på Västra hamnens hemsida.

Visionen för Västra hamnen. Fotograf: Tora Landgren

 

Vektordata

Digitala kartdata uppbyggda av linjer (vektorer) och punkter.

Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur. 

  • 1
  • 2

Vad gör Urban Utveckling?

Urban Utveckling analyserar, utreder och utvärderar för att ge kommuner, fastighetsägare, exploatörer och byggföretag underlag och processtöd i samband med nybyggnad eller utveckling av befintliga miljöer.

Urban Utveckling har nischkunskap och redskap för att ge våra kunder välgrundade beslutsunderlag inför planering av den alltmer avgörande dimensionen som handlar om hur människor interagerar med sin miljö - faktorer som får allt större betydelse inför beslut om investeringar i byggnader och den fysiska miljön.

Självklart skräddarsys arbetet utifrån varje situation och uppdragsgivares behov, ring eller maila oss för att höra hur vi kan bidra i ert arbete.

Tel: 08 - 35 43 45, mail: info@urbanutveckling.se

BID-inspirerad samverkan

Vi har en unik erfarenhet i att utveckla, bygga upp och projektleda arbetet i BID-inspirerade fastighetsägarföreningar

 

Läs mer

Föreläsningar

Vill du boka en föreläsning? Vi delar gärna med oss av den kunskap vi byggt under åren.

Läs mer

Utveckling av utemiljöer

Urban Utveckling har en lång erfarenhet av att ta fram kunskap och förståelse för hur livsmiljön fungerar

 

Läs mer

Trygghet & brott

Urban Utveckling har lång erfarenhet av det trygghetsskapande- och brottsförebyggande arbetet i bostadsområden.

Läs mer

Projektledning och processtöd

 Vi erbjuder projektledningstjänster till kommuner, fastighetsägare och fastighetsägarföreningar

Läs mer

Tillgänglighet & äldres boende

 Vi utvecklar tillgängligheten i den fysiska miljön genom tillgänglighetsinventeringar, analyser och åtgärdsförslag.

Läs mer

Medborgardialog

 Vi arbetar med boendedialog och medborgardialog, kunskapen finns hos invånarna i området.

Läs mer

Analyser och kartläggning av segregation

 Vi gör analyser och ger förslag för en socialt hållbar utveckling av kommuner, platser och stadsdelar.

Läs mer