Urban utvecklingspolitik

En subdiciplin till det mer allmänna begreppet "stadspolitik" och som fokuserar på sociala aspekter och frågor såsom bostadspolitik, arbetslöshet, utanförskap, integration och delaktighet. I det urbana utvecklingsarbetet är grundtanken att även utsatta områden ska ges förutsättningar att kunna bidra till stadens tillväxt. Den urbana utvecklingspolitiken skiljer sig från arkitekturpolitiken som i större grad karaktäriseras av marknadsaspekter.

 Källa: Boverket
 

Läs mer om urban utvecklingspolitik i Boverkets rapport om Stadspolitik.

Urbanisering

Tillväxt av urbana områden och en ökad befolkningskoncentration i städer, med en avfolkad glesbygd som parallellt fenomen.

Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur. 

Urbaniseringsgrad

Andel av befolkningen i ett land eller en region som bor i städer.

Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur. 

Urbaniseringskurva

Modell för hur urbaniseringen i ett land utvecklas. Urbaniseringen genomgår enligt denna modell olika faser: utgångsläge med låg urbaniseringsgrad (10-20 %); tillväxtfas där den urbana befolkningen ökar kraftigt på kort tid upp till 80 % vilket följs av en stabiliseringsfas. Den fjärde fasen utgörs av utflyttning från städerna.

Se även gröna vågen.

Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur. 

Urbanitet

En tätort är ett exempel på ett urbant område. Det är en plats där det finns en hög koncentration av människor.

Urbanisering

Urbanisering innebär att koncentrationen av befolkningen ökar. Det kan ske genom exempelvis inflyttning till städer, men det kan också bero på att nya städer byggs och att det sker en befolkningsökning.

Urbaniseringen i världen innebär sedan 2008 att majoriteten av världens befolkning lever i städer. Den största urbaniseringen sker nu i Afrika och Asien där städerna växer snabbt. Folkförflyttningen är kraftig och ofta okontrollerad på dessa platser. Det leder till att det skapas slumområden där människor lever i fattigdom. Överskottet av människor ställer höga krav på samhällsplaneringen och medför nya utmaningar.

I västvärlden har urbaniseringen förändrats genom åren. Tidigare har den inneburit att människor från landsbygden flyttade till orter med fabriker som gav arbetstillfällen. Dessa orter har länge haft ett ensidigt näringsliv. De riskerar nu att avfolkas när allt fler flyttar in till större städer med ett större utbud av service och arbetstillfällen.  

Motsatsen till urbanisering är ruralisering och innebär att människor flyttar från varandra istället för att flytta närmare varandra. ”Den gröna vågen” kallas en period under 1970-talet då många människor valde att flytta från städerna till landsbygden. Under denna period minskade städernas befolkning, vilket var och fortfarande är ovanligt. I dag talas det om glesbygdens urbanisering som innebär att människor både kan bo på landsbygden och jobba i städerna.

Läs mer på Sida

Vad gör Urban Utveckling?

Urban Utveckling är ett analysföretag som arbetar med områdesutveckling med tonvikt i socioekonomiskt utsatta bostadsområden. Urban Utveckling har genomfört över 100 uppdrag i socioekonomiskt utsatta bostadsområden åt kommuner, regioner, myndigheter, fastighetsbolag och organisationer. Urban Utvecklings konsulter utgörs av medarbetare med en bredd av akademiska bakgrunder inom bland annat samhällsplanering, statskunskap, sociologi och samhällsbyggnad. Urban Utveckling arbetar med den sociala dimensionen av hållbarhet och arbetar med både kvantitativa och kvalitativa metoder för att bistå sina uppdragsgivare med områdesanalyser och rekommendationer för insatser.

Självklart skräddarsys arbetet utifrån varje situation och uppdragsgivares behov, ring eller maila oss för att höra hur vi kan bidra i ert arbete.

Tel: 08 - 35 43 45, mail: info@urbanutveckling.se

BID-inspirerad samverkan

Vi har en unik erfarenhet i att utveckla, bygga upp och projektleda arbetet i BID-inspirerade fastighetsägarföreningar

 

Läs mer

Föreläsningar

Vill du boka en föreläsning? Vi delar gärna med oss av den kunskap vi byggt under åren.

Läs mer

Utveckling av utemiljöer

Urban Utveckling har en lång erfarenhet av att ta fram kunskap och förståelse för hur livsmiljön fungerar

 

Läs mer

Trygghet & brott

Urban Utveckling har lång erfarenhet av det trygghetsskapande- och brottsförebyggande arbetet i bostadsområden.

Läs mer

Projektledning och processtöd

 Vi erbjuder projektledningstjänster till kommuner, fastighetsägare och fastighetsägarföreningar

Läs mer

Tillgänglighet & äldres boende

 Vi utvecklar tillgängligheten i den fysiska miljön genom tillgänglighetsinventeringar, analyser och åtgärdsförslag.

Läs mer

Medborgardialog

 Vi arbetar med boendedialog och medborgardialog, kunskapen finns hos invånarna i området.

Läs mer

Analyser och kartläggning av segregation

 Vi gör analyser och ger förslag för en socialt hållbar utveckling av kommuner, platser och stadsdelar.

Läs mer