Stadsland

Semiurban zon, där stadslandskapet succesivt övergår till landsbygd.

Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur. 

Stadsmiljö

Benämningen stadsmiljö används inom samhällsplaneringen för att beskriva den yttre miljön som kännetecknar en stad. En stadsmiljö karaktäriseras av en tät stadsstruktur med bostäder, arbetsplatser, service och butiker. I stadsmiljön finns även vägtrafik i markplan med kollektivtrafik och grönska är begränsad till parker och planteringar. I staden bör det även finnas ett levande folkliv under stora delar av dygnet.

Trygg stadsmiljö

Stads- och tätortsmiljöer kan upplevas otrygga. För att skapa en trygg stadsmiljö räcker det inte att säkerheten är fullgod. Trygghet är en känsla och en plats kan upplevas otrygg även om den inte på något sätt uppvisar att den skulle vara osäker att vistas på. Om säkerheten är tillgodosedd behöver andra kvalitéer stärkas eller tillföras. Fysiska attribut som belysning, genomsikt, överblickbarhet och närhet till befolkade områden är saker som bidrar till ökad trygghet.

Boverket beviljade i december 2010 flera aktörer medel för att på olika sätt stärka tryggheten i stads- och tätortsmiljöer. Projekt som fått bidrag är inventeringar och kartläggningar som görs för att förstå vad som skapar otrygghet ut ett jämställdhetsperspektiv i bland annat bostadsområden, bostäder och offentliga miljöer som exempelvis parker, tunnlar och broar.

Lästips

Läs mer om trygga och jämställda stadsmiljöer i Boverkets rapport  Sammanställning och spridning av erfarenheter från uppdraget att stärka tryggheten i stads- och tätortsmiljöer-slutrapport .

Läs mer om trygghet och säkerhet i UUS ordlista.

Stadsmorforlogi

Stadens form och mönster. Det kan röra sig om markanvändning och funktioner så som bebyggelsestruktur, vägar och öppna ytor.

Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur. 

Stadsplan

Äldre benämning på det som idag är detaljplan.

Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur. 

Vad gör Urban Utveckling?

Urban Utveckling är ett analysföretag som arbetar med områdesutveckling med tonvikt i socioekonomiskt utsatta bostadsområden. Urban Utveckling har genomfört över 100 uppdrag i socioekonomiskt utsatta bostadsområden åt kommuner, regioner, myndigheter, fastighetsbolag och organisationer. Urban Utvecklings konsulter utgörs av medarbetare med en bredd av akademiska bakgrunder inom bland annat samhällsplanering, statskunskap, sociologi och samhällsbyggnad. Urban Utveckling arbetar med den sociala dimensionen av hållbarhet och arbetar med både kvantitativa och kvalitativa metoder för att bistå sina uppdragsgivare med områdesanalyser och rekommendationer för insatser.

Självklart skräddarsys arbetet utifrån varje situation och uppdragsgivares behov, ring eller maila oss för att höra hur vi kan bidra i ert arbete.

Tel: 08 - 35 43 45, mail: info@urbanutveckling.se

BID-inspirerad samverkan

Vi har en unik erfarenhet i att utveckla, bygga upp och projektleda arbetet i BID-inspirerade fastighetsägarföreningar

 

Läs mer

Föreläsningar

Vill du boka en föreläsning? Vi delar gärna med oss av den kunskap vi byggt under åren.

Läs mer

Utveckling av utemiljöer

Urban Utveckling har en lång erfarenhet av att ta fram kunskap och förståelse för hur livsmiljön fungerar

 

Läs mer

Trygghet & brott

Urban Utveckling har lång erfarenhet av det trygghetsskapande- och brottsförebyggande arbetet i bostadsområden.

Läs mer

Projektledning och processtöd

 Vi erbjuder projektledningstjänster till kommuner, fastighetsägare och fastighetsägarföreningar

Läs mer

Tillgänglighet & äldres boende

 Vi utvecklar tillgängligheten i den fysiska miljön genom tillgänglighetsinventeringar, analyser och åtgärdsförslag.

Läs mer

Medborgardialog

 Vi arbetar med boendedialog och medborgardialog, kunskapen finns hos invånarna i området.

Läs mer

Analyser och kartläggning av segregation

 Vi gör analyser och ger förslag för en socialt hållbar utveckling av kommuner, platser och stadsdelar.

Läs mer