Stad

Benämning stad är idag vag eftersom den gamla benämningen stad inte längre gäller. Idag finns riktlinjer för vad som är en tätort men inte vad som är en stad. Under medeltiden delade svenska kronan ut stadsprivilegier vilket innebar att en stad skapades. Privilegierna innebar att staden fick rättigheter till handel och näringsverksamhet.

Genom kommunreformen 1971 avskaffades stadskommunerna och alla kommuner fick samma rättigheter. Enligt de gamla reglerna har Sverige idag 133 städer, vilket är de städer som hade fått stadsprivilegier fram till 1971. Benämningen på stad är nordisk och det finns ingen jämförlig internationell benämning. Vissa av de städer som hade stadsprivilegier använder fortsatt ordet i sitt namn. Exempel är Sundbyberg stad och Lidingö stad. Idag används benämningen stad främst på större tätorter.

Sveriges äldsta städer är Sigtuna, Västerås och Lund som alla blev städer år 990. De yngsta städerna vi har i Sverige är Säffle och Oxelösund som blev städer 1951.

Lästips

Wikipedia: Lista över städer i Sverige

Stadsarkitekt

Stadsarkitekten är arkitekt och har vanligtvis en chefsroll på kommunen gällande handläggning av bygglov, detaljplaner och översiktsplaner. Stadsarkitekten är även med och beslutar om utformning av offentliga byggnader.

Stadsdelsutveckling

Begreppet stadsdel finns inte i lagtext utan regleras under benämningen kommundel. Att ordet stadsdel fortfarande används beror på att den gamla benämningen "Stad" fortfarande lever kvar. I dagligt tal är stadsdel ett geografiskt avgränsat område som kommunen har definierat. Enkelt uttryckt är det en del av staden/tätorten.

Stadsdelar utvecklas i olika takt, exempelvis på grund av vilka kvalitéer och förutsättningar de har att utgå ifrån. För att uppnå en god stadsdelsutveckling behöver de unika kvalitéer som finns göras tydliga och om möjligt förstärkas. Det är även viktigt att förstå var bristerna i stadsdelen finns och jobba aktivt med att minska dessa.

Stadsdelsutveckling bör ske kontinuerligt för att möta befintliga och kommande invånares efterfrågan och behov. För att förstå vilka delar av stadsdelen som bidrar med kvalité och vilka delar som är hinder för utvecklingen, kan det vara lämpligt att genomföra en områdesanalys som bidrar med övergripande kunskap om stadsdelen. Om de stora frågorna redan har utkristalliserat sig och utvecklingen ändå hämmas kan punktinsatser i form av platsanalyser eller trygghetsanalyser bidra med värdefull information om hur enskilda platser kan utvecklas för att höja helhetsintrycket av stadsdelen.

Lästips

Läs mer om UU:s områdesanalys i Rågsved.

Stadsgeografi

Del av geografi som studerar städers läge, innehåll och markanvändning. Inom denna disciplin tittar man också på stadsdelar som delas upp i olika funktioner.

Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur. 

Stadskärna

De inre, och oftast äldsta, delarna av en stad.

Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur. 

Visste du att det finns ett pris för bästa stadskärna? Svenska Stadskärnor delar varje år ut ett pris till den stad i Sverige som ”gjort störst framsteg i sin förnyelse av centrum, genom samarbete mellan både privata och offentliga aktörer.”. Exempelvis så blev Örebro Årets Stadskärna 2015. 

Vad gör Urban Utveckling?

Urban Utveckling är ett analysföretag som arbetar med områdesutveckling med tonvikt i socioekonomiskt utsatta bostadsområden. Urban Utveckling har genomfört över 100 uppdrag i socioekonomiskt utsatta bostadsområden åt kommuner, regioner, myndigheter, fastighetsbolag och organisationer. Urban Utvecklings konsulter utgörs av medarbetare med en bredd av akademiska bakgrunder inom bland annat samhällsplanering, statskunskap, sociologi och samhällsbyggnad. Urban Utveckling arbetar med den sociala dimensionen av hållbarhet och arbetar med både kvantitativa och kvalitativa metoder för att bistå sina uppdragsgivare med områdesanalyser och rekommendationer för insatser.

Självklart skräddarsys arbetet utifrån varje situation och uppdragsgivares behov, ring eller maila oss för att höra hur vi kan bidra i ert arbete.

Tel: 08 - 35 43 45, mail: info@urbanutveckling.se

BID-inspirerad samverkan

Vi har en unik erfarenhet i att utveckla, bygga upp och projektleda arbetet i BID-inspirerade fastighetsägarföreningar

 

Läs mer

Föreläsningar

Vill du boka en föreläsning? Vi delar gärna med oss av den kunskap vi byggt under åren.

Läs mer

Utveckling av utemiljöer

Urban Utveckling har en lång erfarenhet av att ta fram kunskap och förståelse för hur livsmiljön fungerar

 

Läs mer

Trygghet & brott

Urban Utveckling har lång erfarenhet av det trygghetsskapande- och brottsförebyggande arbetet i bostadsområden.

Läs mer

Projektledning och processtöd

 Vi erbjuder projektledningstjänster till kommuner, fastighetsägare och fastighetsägarföreningar

Läs mer

Tillgänglighet & äldres boende

 Vi utvecklar tillgängligheten i den fysiska miljön genom tillgänglighetsinventeringar, analyser och åtgärdsförslag.

Läs mer

Medborgardialog

 Vi arbetar med boendedialog och medborgardialog, kunskapen finns hos invånarna i området.

Läs mer

Analyser och kartläggning av segregation

 Vi gör analyser och ger förslag för en socialt hållbar utveckling av kommuner, platser och stadsdelar.

Läs mer