Socken

Äldre benämning på församling.

Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur. 

Söderortsvisionen

Söderortsvisionen är en del av Stockholms stads vision ”Ett Stockholm i världsklass” och beskriver hur Stockholms söderort ska utvecklas fram till 2030.

Beslutet om visionen togs i Stockholms kommunfullmäktige den 12 april 2010.

Visionen syftar till att utveckla Söderort för dem som bor och verkar här genom att förbättra och utveckla tryggheten, utbildningsmöjligheter, näringsliv, arbetsmarknad, infrastruktur- och stadsbyggnad.” Källa: Stockholms stad

Viktiga stadsdelar som Stockholms stad bestämt att de vill jobba vidare med är Liljeholmen, Telefonplan, Årstafältet, Gullmarsplan, Skärholmen, Farsta, Högdalen, Älvsjö och Fruängen, men även andra stadsdelar nämns i visionen.


Liljeholmen, som är ett av de områden som Stockholms stad vill jobba vidare med inom ramen för Söderortsvisionen.


Som en del av Söderortsvisionen genomförs boendedialoger i ett samarbete mellan Stockholmshem, Familjebostäder, Svenska Bostäder, Hyresgästföreningen och Stockholms stad. Vid boendedialogerna ges boende tillfälle att lämna synpunkter på sin stadsdel. På en flygbild kan boende märka ut positiva platser och platser som de upplever behöver förändras. Det ges också möjlighet att lämna skriftliga synpunkter. Materialet delas upp i kategorierna Kultur & Fritid, Trygghet, Boende & Miljö samt Utbildning & Jobb.

Läs mer om Vision2030 och Söderortvisionen på Stockholms stads hemsida.
Läs mer om boendedialogerna i Söderort på boendedialogen.se.

Sökbeteende

Förklarar hur människor undersöker omvärlden och väljer vilka platser de vill bo och arbeta på, vilka ställen de vill resa till osv.

Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur. 

Sovstad

En tätort som till största delen består av bostäder brukar kallas för sovstad. Utomlands används termerna "bedroom community" och "bedroom suburb" för denna typ av städer.

Uttrycket kommer ifrån att området inte har några eller väldigt få arbetsplatser och därför endast är en plats där människor sover. Sovstäder ligger vanligtvis i närheten av en större eller mindre stad där det finns arbetstillfällen och service. Befolkningen pendlar in till arbeten vilket innebär att sovstaden kan upplevas tom under dagen. Det är viktigt med goda kommunikationer mellan en sovstad och arbetstillfällen och service.

Sprickdal

Dal som bildats genom vattenerosion och glacial erosion. Mälardalsområdet och Stockholm har gott om sprickdalar.

Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur. 

Bild från en sprickdal i Huddinge, Stockholm. Källa: Wikipedia 2011.

Vad gör Urban Utveckling?

Urban Utveckling är ett analysföretag som arbetar med områdesutveckling med tonvikt i socioekonomiskt utsatta bostadsområden. Urban Utveckling har genomfört över 100 uppdrag i socioekonomiskt utsatta bostadsområden åt kommuner, regioner, myndigheter, fastighetsbolag och organisationer. Urban Utvecklings konsulter utgörs av medarbetare med en bredd av akademiska bakgrunder inom bland annat samhällsplanering, statskunskap, sociologi och samhällsbyggnad. Urban Utveckling arbetar med den sociala dimensionen av hållbarhet och arbetar med både kvantitativa och kvalitativa metoder för att bistå sina uppdragsgivare med områdesanalyser och rekommendationer för insatser.

Självklart skräddarsys arbetet utifrån varje situation och uppdragsgivares behov, ring eller maila oss för att höra hur vi kan bidra i ert arbete.

Tel: 08 - 35 43 45, mail: info@urbanutveckling.se

BID-inspirerad samverkan

Vi har en unik erfarenhet i att utveckla, bygga upp och projektleda arbetet i BID-inspirerade fastighetsägarföreningar

 

Läs mer

Föreläsningar

Vill du boka en föreläsning? Vi delar gärna med oss av den kunskap vi byggt under åren.

Läs mer

Utveckling av utemiljöer

Urban Utveckling har en lång erfarenhet av att ta fram kunskap och förståelse för hur livsmiljön fungerar

 

Läs mer

Trygghet & brott

Urban Utveckling har lång erfarenhet av det trygghetsskapande- och brottsförebyggande arbetet i bostadsområden.

Läs mer

Projektledning och processtöd

 Vi erbjuder projektledningstjänster till kommuner, fastighetsägare och fastighetsägarföreningar

Läs mer

Tillgänglighet & äldres boende

 Vi utvecklar tillgängligheten i den fysiska miljön genom tillgänglighetsinventeringar, analyser och åtgärdsförslag.

Läs mer

Medborgardialog

 Vi arbetar med boendedialog och medborgardialog, kunskapen finns hos invånarna i området.

Läs mer

Analyser och kartläggning av segregation

 Vi gör analyser och ger förslag för en socialt hållbar utveckling av kommuner, platser och stadsdelar.

Läs mer