Samhällsgeografi

Ett annat namn för kulturgeografi.

Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur. 

Samhällsplanerare

Våra samhällen och miljöer är komplexa nät av processer som sker parallellt. Därför behövs samhällsplaneraren som kan ta ett helhetsgrepp om olika faser i planeringen. Samhällsplaneraren funderar ofta över frågan ”Varför så just här?” i sina iakttagelser av olika miljöer. I sin yrkesroll är samhällsplaneraren ofta samordnare eller projektledare i projekt- och arbetsgrupper där andra aktörer kan bidra med expertkunskap inom sina respektive specialområden. Samhällsplaneraren projektleder och utför analyser och utredningar där olika aspekter vägs mot varandra för att skapa en lösning som i längden blir hållbar. Samhällsplaneraren måste ha en bred samhällskunskap och kunna väga samman sociala, ekonomiska och ekologiska värden. Analyserna kan ske på allt från lokal till global nivå.

Stockholms universitet erbjuder genom samhällplanerarprogrammet utbildning med kandidat- och masterexamen i samhällplanering. Utbildningen är tvärvetenskaplig och ger en bred samhällskompetens som är värdefull i rollen som samhällsplanerare. Läs mer om utbildningen här.

Lunds universitet erbjuder också ett samhällsplanerarprogram på kandidat- och masternivå. Utbildningen är i grunden samhällsvetenskaplig och lägger fokus på analyser av urbana och regionala förhållanden och strategisk planering. Läs mer om utbildningen här.

På Uppsala universitet kan du läsa samhällsplaneringsprogram och kurser på kandidat- och masternivå. Utbildningen är tvärvetenskaplig har sin bas i ämnena samhällsgeografi, sociologi och statsvetenskap. Läs mer om utbildningen här.

Lästips

Läs mer om samhällsplaneraren på Stockholms universitet , Lunds universitet och Uppsala universitet.

Samhällsplanering som begrepp

Samhällsplaneringen bygger på ämnet kulturgeografi till skillnad från stadsplaneringen som oftast kopplas samman med ämnet arkitektur. Samhällsplanering är övergripande och generell i sin inriktning och innehåller mycket samhällsvetenskaplig kunskap. Den tar ett helhetsgrepp om planeringen genom att samordna olika specialområden och identifiera problem och utmaningar.

Målet med samhällsplaneringen kan sägas vara hållbar utveckling. För det krävs att alla delar av vårt samhälle fungerar parallellt, effektivt och energisnålt. Samhällsplaneringen är värdefull i alla led av utveckling och planering på såväl lokal som global nivå. Avvägningar mellan olika intressen måste nämligen alltid göras.

Urban Utveckling arbetar med samhällsplanering.

Samlokalisering

När verksamheter placeras i närheten av varandra för att dra gemensamma fördelar av lokaliseringen och stärka attraktiviteten i förhållande till omgivningen.

Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur. 

Särskilda boendeformer

En särskild boendeform innebär en bostad som är anpassad specifikt efter vissa behov och funktionsnedsättningar. Exempel på dessa boendeformer är servicebostäder, sjukhem, gruppbostäder samt korttidsboende.

Se även seniorbostad, trygghetsboende och äldreboende.

Vad gör Urban Utveckling?

Urban Utveckling är ett analysföretag som arbetar med områdesutveckling med tonvikt i socioekonomiskt utsatta bostadsområden. Urban Utveckling har genomfört över 100 uppdrag i socioekonomiskt utsatta bostadsområden åt kommuner, regioner, myndigheter, fastighetsbolag och organisationer. Urban Utvecklings konsulter utgörs av medarbetare med en bredd av akademiska bakgrunder inom bland annat samhällsplanering, statskunskap, sociologi och samhällsbyggnad. Urban Utveckling arbetar med den sociala dimensionen av hållbarhet och arbetar med både kvantitativa och kvalitativa metoder för att bistå sina uppdragsgivare med områdesanalyser och rekommendationer för insatser.

Självklart skräddarsys arbetet utifrån varje situation och uppdragsgivares behov, ring eller maila oss för att höra hur vi kan bidra i ert arbete.

Tel: 08 - 35 43 45, mail: info@urbanutveckling.se

BID-inspirerad samverkan

Vi har en unik erfarenhet i att utveckla, bygga upp och projektleda arbetet i BID-inspirerade fastighetsägarföreningar

 

Läs mer

Föreläsningar

Vill du boka en föreläsning? Vi delar gärna med oss av den kunskap vi byggt under åren.

Läs mer

Utveckling av utemiljöer

Urban Utveckling har en lång erfarenhet av att ta fram kunskap och förståelse för hur livsmiljön fungerar

 

Läs mer

Trygghet & brott

Urban Utveckling har lång erfarenhet av det trygghetsskapande- och brottsförebyggande arbetet i bostadsområden.

Läs mer

Projektledning och processtöd

 Vi erbjuder projektledningstjänster till kommuner, fastighetsägare och fastighetsägarföreningar

Läs mer

Tillgänglighet & äldres boende

 Vi utvecklar tillgängligheten i den fysiska miljön genom tillgänglighetsinventeringar, analyser och åtgärdsförslag.

Läs mer

Medborgardialog

 Vi arbetar med boendedialog och medborgardialog, kunskapen finns hos invånarna i området.

Läs mer

Analyser och kartläggning av segregation

 Vi gör analyser och ger förslag för en socialt hållbar utveckling av kommuner, platser och stadsdelar.

Läs mer