Medborgardialog

Att arbeta med medborgardialog kan göras både inför politiska beslut och i olika planeringsprocesser. Det är kommunen som fattar beslut om medborgardialog bör användas. Vid en medborgardialog får invånare och boende möjlighet att skriva och berätta vad det tycker i en aktuell fråga. De har ofta många förslag på förändringar.

Beslutsfattande politiker har det yttersta ansvaret även i de processer där medborgardialog har använts men underlaget från dialogerna är värdefullt inför besluten. Medborgardialoger skall ständigt följas upp och utvärderas. Nya typer av medborgardialog har vuxit fram. Att nå ut till vissa grupper av medborgare via mail/mobilappar och sms har provats i vissa sammanhang.

I Stockholm har medborgardialoger använts för att ta reda på vad invånarna i specifika stadsdelar tycker om sitt bostadsområde. Läs mer om det på Järvadialogen och Söderortsvisionen.

Läs även om så kallat micro-deltagalande.

Gå in på din kommuns hemsida och ta reda på hur den arbetar med medborgardialoger.

Medellivslängd

Förväntad livslängd eller en genomsnittlig ålder som en människa i en viss grupp (ofta kvinnor eller män) beräknas uppnå. Används ofta som planeringsunderlag.

 

Läs mer om Medellivslängd på SCB

 

 

Medicinsk geografi

Del av geografi som studerar sjukdomsspridning samt förekomst av sjukdomar inom vissa områden. Även sjukvårdens geografiska fördelning och närhet till områdets invånare analyseras.

Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur. 

Megalopolis

Sammanhängande storstadsregion.

Se även konurbation.

Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur. 

Mellanliggande möjligheter

Intervening opportunities är de faktorer som kan störa ett utbyte mellan två orter (handel, resor eller annan interaktion), på grund av de konkurrerande alternativ som erbjuds i områdena mellan de två orterna.

Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur. 

Vad gör Urban Utveckling?

Urban Utveckling är ett analysföretag som arbetar med områdesutveckling med tonvikt i socioekonomiskt utsatta bostadsområden. Urban Utveckling har genomfört över 100 uppdrag i socioekonomiskt utsatta bostadsområden åt kommuner, regioner, myndigheter, fastighetsbolag och organisationer. Urban Utvecklings konsulter utgörs av medarbetare med en bredd av akademiska bakgrunder inom bland annat samhällsplanering, statskunskap, sociologi och samhällsbyggnad. Urban Utveckling arbetar med den sociala dimensionen av hållbarhet och arbetar med både kvantitativa och kvalitativa metoder för att bistå sina uppdragsgivare med områdesanalyser och rekommendationer för insatser.

Självklart skräddarsys arbetet utifrån varje situation och uppdragsgivares behov, ring eller maila oss för att höra hur vi kan bidra i ert arbete.

Tel: 08 - 35 43 45, mail: info@urbanutveckling.se

BID-inspirerad samverkan

Vi har en unik erfarenhet i att utveckla, bygga upp och projektleda arbetet i BID-inspirerade fastighetsägarföreningar

 

Läs mer

Föreläsningar

Vill du boka en föreläsning? Vi delar gärna med oss av den kunskap vi byggt under åren.

Läs mer

Utveckling av utemiljöer

Urban Utveckling har en lång erfarenhet av att ta fram kunskap och förståelse för hur livsmiljön fungerar

 

Läs mer

Trygghet & brott

Urban Utveckling har lång erfarenhet av det trygghetsskapande- och brottsförebyggande arbetet i bostadsområden.

Läs mer

Projektledning och processtöd

 Vi erbjuder projektledningstjänster till kommuner, fastighetsägare och fastighetsägarföreningar

Läs mer

Tillgänglighet & äldres boende

 Vi utvecklar tillgängligheten i den fysiska miljön genom tillgänglighetsinventeringar, analyser och åtgärdsförslag.

Läs mer

Medborgardialog

 Vi arbetar med boendedialog och medborgardialog, kunskapen finns hos invånarna i området.

Läs mer

Analyser och kartläggning av segregation

 Vi gör analyser och ger förslag för en socialt hållbar utveckling av kommuner, platser och stadsdelar.

Läs mer