Grönstruktur

Grönstrukturen är de sammanlagda grönområdena i städer och tätorter. För att skapa ett hållbart samhälle och en attraktiv blandning av bebyggelse och natur behövs grönområden i form av alléer, parker och naturområden som tillsammans skapar en sammanhängande känsla av natur i och omkring staden.

Grönområdena fungerar som sociala mötesplatser och ger rekreationsmöjligheter till invånarna i staden, men de har också en viktig funktion i form av fördröjare av dagvatten. De är också nödvändiga för djur- och växtlivet. Kommunerna kan genom översiktsplanen skapa en överblick av grönstrukturen och planera ett grönstrukturprogram.

 
Läs mer på Sollentuna kommuns hemsida här om grönområden.
 
Läs exempel på grönstrukturprogram i Malmö här.
 
Läs om Stockholms grönkarta i respektive stadsdel här.

Grundvatten

Vatten som infiltrerats genom marken och nått den mättade zonen där alla jordens porer är vattenfyllda. Om man gräver en grop som är tillräckligt djup når man till slut ner till den mättade zonen och därmed grundvattnet.

Som naturresurs är grundvattnet oumbärligt då det ofta används som dricksvatten. Rullstensåsar fungerar som enorma grundvattenmagasin och försörjer ofta hela kommuner med dricksvatten. I Stockholm hämtas dock dricksvattnet från Mälaren.


Källa:

Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur.

Stockholms stad 2011

Habitat

Den miljö ett djur eller en växt behöver för att överleva och fortplanta sig.


Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur.

Hållbar utveckling

Bruntlandrapporten skriver i Vår gemensamma framtid att:

"Hållbar utveckling är sådan utveckling som tillfredsställer nuvarande behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov."

Det finns tre dimensioner av begreppet hållbar utveckling; Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet som gemensamt och ömsesidigt stödjer varandra för att skapa en långsiktig och hållbar samhällsutveckling.

 

Ekologisk hållbarhet

Regeringen har satt upp mål för den ekologiska hållbarheten. Miljön ska skyddas, vilket bland annat innebär att utsläpp inte ska skada människor och att det naturliga kretsloppet ska värnas. Vidare sägs att naturfrämmande ämnen inte bör förekomma i miljön och att den biologiska mångfalden ska bevaras. Det andra målet är att skapa en effektiv användning av energi och naturresurser. Det innebär att användningen av energi och material ska begränsas. Samhällsplaneringen ska sträva efter resurssnåla produkter och processer.

Ekonomisk hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet handlar enkelt uttryckt om att få ekonomin att gå ihop och kommunerna har olika strategier för detta. En strävan mot ekonomisk utveckling är ett vanligt långsiktigt mål. Det handlar om att kunna möta efterfrågan med ett lämpligt utbud. Det handlar också om att använda sig av lokala produkter och tjänster för att värna om den lokala ekonomin.

Social hållbarhet

Social hållbarhet är ofta den dimension i den hållbara utvecklingen som upplevs som svårast att definiera och det finns inte heller någon allmän definition av begreppet. Men den sociala hållbarheten fokuserar på människor och mjuka värden som demokrati, rättvisa, mänskliga rättigheter och livsstilar. Folkhälsa, kultur, trygghet, droger, livskvalitet och jämställdhet är några ämnen som diskuteras i kommunen i deras strävan efter social hållbarhet och en social livsmiljö.

 

Läs gärna: "Vår gemensamma framtid" (Bruntlandsrapporten) Orginaltitel: Report of the World Commission on Environment and Development: Out Common Future.

 

Hållbarhetsredovisning

En hållbarhetsredovisning beskriver hur ett företag eller en bransch jobbar med hållbarhet och vem som ansvarar för olika delar av arbetet. I redovisningen mäts hållbarheten genom att presentera ekonomiska, ekologiska och sociala riktlinjer. Den ska ge en samlad bild av hur man jobbar med hållbarhet, vad man har uppnått med sitt arbete och vad man hoppas på att uppnå i framtiden.


Läs mer i ”Riktlinjer för hållbarhetsredovisning” från GRI (Global Reporting Initiativ) och på Hållbarhetsportalen.

Vad gör Urban Utveckling?

Urban Utveckling är ett analysföretag som arbetar med områdesutveckling med tonvikt i socioekonomiskt utsatta bostadsområden. Urban Utveckling har genomfört över 100 uppdrag i socioekonomiskt utsatta bostadsområden åt kommuner, regioner, myndigheter, fastighetsbolag och organisationer. Urban Utvecklings konsulter utgörs av medarbetare med en bredd av akademiska bakgrunder inom bland annat samhällsplanering, statskunskap, sociologi och samhällsbyggnad. Urban Utveckling arbetar med den sociala dimensionen av hållbarhet och arbetar med både kvantitativa och kvalitativa metoder för att bistå sina uppdragsgivare med områdesanalyser och rekommendationer för insatser.

Självklart skräddarsys arbetet utifrån varje situation och uppdragsgivares behov, ring eller maila oss för att höra hur vi kan bidra i ert arbete.

Tel: 08 - 35 43 45, mail: info@urbanutveckling.se

BID-inspirerad samverkan

Vi har en unik erfarenhet i att utveckla, bygga upp och projektleda arbetet i BID-inspirerade fastighetsägarföreningar

 

Läs mer

Föreläsningar

Vill du boka en föreläsning? Vi delar gärna med oss av den kunskap vi byggt under åren.

Läs mer

Utveckling av utemiljöer

Urban Utveckling har en lång erfarenhet av att ta fram kunskap och förståelse för hur livsmiljön fungerar

 

Läs mer

Trygghet & brott

Urban Utveckling har lång erfarenhet av det trygghetsskapande- och brottsförebyggande arbetet i bostadsområden.

Läs mer

Projektledning och processtöd

 Vi erbjuder projektledningstjänster till kommuner, fastighetsägare och fastighetsägarföreningar

Läs mer

Tillgänglighet & äldres boende

 Vi utvecklar tillgängligheten i den fysiska miljön genom tillgänglighetsinventeringar, analyser och åtgärdsförslag.

Läs mer

Medborgardialog

 Vi arbetar med boendedialog och medborgardialog, kunskapen finns hos invånarna i området.

Läs mer

Analyser och kartläggning av segregation

 Vi gör analyser och ger förslag för en socialt hållbar utveckling av kommuner, platser och stadsdelar.

Läs mer