Grannskap

Ett område, främst i urbana miljöer, där personliga kontakter dominerar relationerna mellan människor. Grannskap utgörs ofta av småskaliga enheter, t.ex. bostadsområden, som har planerats för att försörja lokalsamhället med dess vardagsbehov. Ofta är grannskap avstängda från genomfartstrafik och har en särpräglad identitet som skiljer den från andra grannskap.

 
Källa: Holt-Jensen, A. 2009. Geography: history and concepts: a student's guide. 4th ed. Los Angeles: SAGE.

Gravitationsmodeller

Matematiska modeller inom kulturgeografin som likt fysikens gravitationslagar beskriver olika flödens intensitet mellan orter och regioner som stående i direkt korrelation till ortens- eller regionens storlek och inbördes avstånd.


Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur.

Gravsänka

Stor nedsänkning i landskapet mellan två parallella förkastningar. Kallas även riftdal.


Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur.

Gröna kilar

Benämning på grönstrukturen i Storstockholm som formar kilar från stadens inre delar till dess yttre. Kilarna fungerar som vegetationskorridorer och är viktiga för den biologiska mångfalden.

 
Källa: Formas 2011

Gröna kilar enligt Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2010 och Stockholms läns landsting, Tillväxt, miljö och regionplanering.

Gröna och trygga samhällen

Gröna och trygga samhällen

Gröna och trygga samhällen är ett ekonomiskt stöd som innebär att städer och samhällen förstärks genom att bli mer hållbara. Det innebär att städer och samhällen ska vara gröna, miljövänliga, trygga och socialt hållbara. Syftet med att både städer och samhällen ska bli mer hållbara är att de i slutändan ska bli trivsamma att leva i, och de ska främja stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer.

Stödet för gröna och trygga samhällen är ett ekonomiskt stöd med syftet att förbättra stadsgrönska och ekosystemtjänster i områden med socioekonomiska utmaningar. Områden av denna karaktär bedöms efter invånares sysselsättningsgrad, deltagande i demokratiska processer och utbildningsnivå i förhållande till övriga områden i kommunen och i övriga delar av landet. Gröna och trygga samhällen omfattar i detta fall många olika slags strukturer. Strukturerna kan syfta till att tillföra antingen rekreativa värden eller värden som kommer av ekosystemtjänster. Gällande det förstnämnda värdet kan stödet för gröna och trygga samhällen handla om exempelvis buskagepartier, trädplanteringar samt grönytor för barn. Det berör även grön infrastruktur som exempelvis gröna korridorer och ekodukter och berör dessutom vattenhantering, exempelvis vattendrag, diken och system för dagvattenhantering vilket relaterar till det andra nämnda värdet. Strukturerna kan även tänkas tillföra båda typer av värden och därmed komplettera varandra.

Stödet för gröna och trygga samhällen ges till fastighetsägare, tomträttshavare eller till aktör med tillstånd från fastighetsägare och som har F-skatt. Det går däremot inte att söka stödet för påbörjat projekt eller för projekt som understiger totalkostnaden 200 000 kronor. Stödet för gröna och trygga samhällen omfattar upp till 50 % av planerings- och genomförandekostnaderna. Planeringskostnader inkluderar kostnader för arkitekt, förstudier, boendedialoger och projektering. Det går även att få andra sorter av offentliga stöd om inte stöden tillsammans överstiger stödnivån. Boverket är den myndighet som beslutar om stödet och det är till Boverket ansökan ges. Efter genomförandet av åtgärderna lämnas en slutrapport in till Boverket.

Vad gör Urban Utveckling?

Urban Utveckling är ett analysföretag som arbetar med områdesutveckling med tonvikt i socioekonomiskt utsatta bostadsområden. Urban Utveckling har genomfört över 100 uppdrag i socioekonomiskt utsatta bostadsområden åt kommuner, regioner, myndigheter, fastighetsbolag och organisationer. Urban Utvecklings konsulter utgörs av medarbetare med en bredd av akademiska bakgrunder inom bland annat samhällsplanering, statskunskap, sociologi och samhällsbyggnad. Urban Utveckling arbetar med den sociala dimensionen av hållbarhet och arbetar med både kvantitativa och kvalitativa metoder för att bistå sina uppdragsgivare med områdesanalyser och rekommendationer för insatser.

Självklart skräddarsys arbetet utifrån varje situation och uppdragsgivares behov, ring eller maila oss för att höra hur vi kan bidra i ert arbete.

Tel: 08 - 35 43 45, mail: info@urbanutveckling.se

BID-inspirerad samverkan

Vi har en unik erfarenhet i att utveckla, bygga upp och projektleda arbetet i BID-inspirerade fastighetsägarföreningar

 

Läs mer

Föreläsningar

Vill du boka en föreläsning? Vi delar gärna med oss av den kunskap vi byggt under åren.

Läs mer

Utveckling av utemiljöer

Urban Utveckling har en lång erfarenhet av att ta fram kunskap och förståelse för hur livsmiljön fungerar

 

Läs mer

Trygghet & brott

Urban Utveckling har lång erfarenhet av det trygghetsskapande- och brottsförebyggande arbetet i bostadsområden.

Läs mer

Projektledning och processtöd

 Vi erbjuder projektledningstjänster till kommuner, fastighetsägare och fastighetsägarföreningar

Läs mer

Tillgänglighet & äldres boende

 Vi utvecklar tillgängligheten i den fysiska miljön genom tillgänglighetsinventeringar, analyser och åtgärdsförslag.

Läs mer

Medborgardialog

 Vi arbetar med boendedialog och medborgardialog, kunskapen finns hos invånarna i området.

Läs mer

Analyser och kartläggning av segregation

 Vi gör analyser och ger förslag för en socialt hållbar utveckling av kommuner, platser och stadsdelar.

Läs mer