Geotermisk energi

Den värme som finns lagrad i berggrunden kallas för geotermisk energi eller jordvärme. Värmen i berggrunden bildas när radioaktivt sönderfall sker i jordens inre, på så sätt skapas hela tiden ny värme. Det finns också värme som varit lagrad i jordens inre sedan jorden bildades. Temperaturen i jordskorpan ökar ju längre ner man kommer. Det rör sig om cirka 25-30 grader celsius per kilometer. Denna värme kan nyttjas för kraftproduktion genom att kallt vatten pumpas ned till det varma i jordens inre. Det kalla vattnet värms då upp och kan användas för exempelvis uppvärmning av hus.

I Sverige används ofta geotermisk energi till uppvärmning av hus. Omfattningen av en sådan användning varierar beroende på tillgängligheten till geotermisk energi. 

 
Källa:
 
Energikunskap 2009. Geotermisk energi.
 
Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur.

GIS - Geografiska Information System

GIS är en mjukvara i vilken geografisk information kan bearbetas till en karta. GIS är ett bra verktyg för att göra olika typer av samhällsanalyser och geografiska analyser. Det kan även användas vid presentationer eller i rapporter där information som är knuten till en plats ska redovisas.

GIS används bland annat i kommuner, statlig verksamhet och i privata företag. Med GIS kan tillexempel olika faciliteter så som transportmedel, sjukhus eller restauranger lokaliseras. Brottslighet och valdeltagande är andra exempel på områden där GIS är ett mycket användbart verktyg.

Enkelt uttryckt kan GIS sägas vara en blandning av kartor och tabellinformation som behandlas i datorn.

 

Läs mer om GIS på esri och på gis.com

Glesbygd

Område utanför tätort. Hur långt utanför tätorten området måste vara beläget för att få kallas glesbygd är inte viktigt enligt den statistiska definitionen. Glesbygd kan utgöras av villabebyggelse, landsbygd, skogsmark eller ödemark. 2008 levde ungefär hälften av Sveriges befolkning i de tre största svenska städerna; Stockholm, Göteborg och Malmö. Knappt två procent beräknades bo i glesbygd. Beräkningen av antal personer boende i glesbygd försvåras då allt fler människor idag har tillgång till sommar- och vinterboende. Rörligheten bland människor är högre idag vilket också försvårar räkningen.

Sveriges snitt på befolkningstäthet vid senaste mätningen 2013 var 23,7 invånare per kvadratkilometer.

Rapporten Enslighetens geografi från SCB 2012, visade att av den totala landarealen hade 76 procent en befolkningstäthet på en person eller färre. Omkring 2 600 personer har sin närmsta granne minst en kilometer från sin bostad. Det är också vanligare att män bor enskilt än kvinnor samt att kvinnorna utgör den äldre delen av befolkningen. 

 

Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur.
 
Tillväxtanalys 2009. Befolkning, service och företagande i Sveriges gles- och landsbygder. Rapport 2009:10
 
SCB 2013. Enslighetens geografi.

 

Global

En företeelse som är världsomfattande. Det kan även betyda att någonting omfattar en helhet i ett specifikt sammanhang.

Termen global har många användningsområden, exempelvis global uppvärmning, global handel och så vidare.


Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur.

Global Positioning System (GPS)

GPS är en navigationshjälp såväl till sjöss som på land och är uppbyggt av ett nät av satelliter.

USA var de första som tog fram GPS i syfte för tillämpning inom det militära. Under 1970-talet togs de första GPS-systemen i bruk. Dessa hade en störning som medförde att sökningar av civila personer hade en felmarginal på omkring 100 m. År 2000 beslutades det att denna störning skulle tas bort och idag kan sökningar göras med endast 2-5 meters felmarginal.

Det krävs kontakt med minst 4 satelliter för att en GPS ska fungera genom att visa tredimensionella koordinater i referenssystemet WGS 84. Dessa fyra satelliter ska finnas tillgängliga oberoende var på jordklotet sökningen sker.

 
Källa:
 
Lantmäteriet 2015. GPS
 
Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur.

 

Vad gör Urban Utveckling?

Urban Utveckling är ett analysföretag som arbetar med områdesutveckling med tonvikt i socioekonomiskt utsatta bostadsområden. Urban Utveckling har genomfört över 100 uppdrag i socioekonomiskt utsatta bostadsområden åt kommuner, regioner, myndigheter, fastighetsbolag och organisationer. Urban Utvecklings konsulter utgörs av medarbetare med en bredd av akademiska bakgrunder inom bland annat samhällsplanering, statskunskap, sociologi och samhällsbyggnad. Urban Utveckling arbetar med den sociala dimensionen av hållbarhet och arbetar med både kvantitativa och kvalitativa metoder för att bistå sina uppdragsgivare med områdesanalyser och rekommendationer för insatser.

Självklart skräddarsys arbetet utifrån varje situation och uppdragsgivares behov, ring eller maila oss för att höra hur vi kan bidra i ert arbete.

Tel: 08 - 35 43 45, mail: info@urbanutveckling.se

BID-inspirerad samverkan

Vi har en unik erfarenhet i att utveckla, bygga upp och projektleda arbetet i BID-inspirerade fastighetsägarföreningar

 

Läs mer

Föreläsningar

Vill du boka en föreläsning? Vi delar gärna med oss av den kunskap vi byggt under åren.

Läs mer

Utveckling av utemiljöer

Urban Utveckling har en lång erfarenhet av att ta fram kunskap och förståelse för hur livsmiljön fungerar

 

Läs mer

Trygghet & brott

Urban Utveckling har lång erfarenhet av det trygghetsskapande- och brottsförebyggande arbetet i bostadsområden.

Läs mer

Projektledning och processtöd

 Vi erbjuder projektledningstjänster till kommuner, fastighetsägare och fastighetsägarföreningar

Läs mer

Tillgänglighet & äldres boende

 Vi utvecklar tillgängligheten i den fysiska miljön genom tillgänglighetsinventeringar, analyser och åtgärdsförslag.

Läs mer

Medborgardialog

 Vi arbetar med boendedialog och medborgardialog, kunskapen finns hos invånarna i området.

Läs mer

Analyser och kartläggning av segregation

 Vi gör analyser och ger förslag för en socialt hållbar utveckling av kommuner, platser och stadsdelar.

Läs mer