Geografi

Jordbeskrivning. Läran om jordens och jordytans olika företeelser och dess utbredning och relationer. Hjälpmedel för geografisk vetenskap är kartan. En karta kan innehålla ovärderlig information om platser och områden. Geografin innefattar det som kartan visar, allt som finns mellan jordskorpan och upp till luftlagrens gräns.

Inom vetenskapen görs en indelning mellan naturgeografi och kulturgeografi, vilket gör det tvärvetenskapligt i hög grad, då det ryms såväl inom naturvetenskaplig fakultet som samhällsvetenskaplig. En tredje gren inom Geografin i Sverige är den ekonomiska geografin som studerar människans användning av jordens resurser. Det innefattar hur resurserna är fördelade på jordytan samt hur detta i sin tur påverkar människan.


Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur.

Geografisk identitet

Människors känslomässiga förhållande och kulturella förankring till en viss ort.


Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur.

Geologisk karta

Visar berg- och jordarter och andra geologiska strukturer som sprickdalar och förkastningar. Kartbilden ska visa karteringsbara objekt som kan särskiljas från varandra när de observeras i fält. Exempel på detta är olika bergarter, strukturer och färger.

Sveriges geologiska undersökning har exempelvis tagit fram en geologisk karta över Kronobergs län där dessa attribut finns med. Målet med karteringen är att förstå landskapets uppbyggnad. Rapporten om detta finns att läsa här.

 
Källa:
 
Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur.
 
Wik, Nils-Gunnar m.fl. 2009. Beskrivning till regional berggrundskarta över Kronobergs län.

 

Geomorfologisk karta

Visar landskapets former som till exempel slätter, berg och rullstensåsar. En geomorfologisk karta ska enligt normen visa samtliga terrängformer över ett heltäckande område. Utseende, uppkomstsätt och dess ålder ska gå att utläsa i kartan. Områdets lutnings samt vilket material berggrunden är uppbyggd av, ska också gå att utläsa. Dock är det svårt att på ett tydligt sätt ta hänsyn till alla dessa aspekter i en och samma karta, därför görs det vanligtvis ett flertal kartor som täcker in olika variabler.

I de svenska fjällen har exempelvis geomorfologiska kartor skapats med hjälp av flygbilder som visat dess formelement.

 
Källa:
 
Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur.
 
Ulfstedt, A-C 1976. Geomorfologiska kartbladen 24 E JOESJÖ och 24 F TÄRNA – beskrivning och naturvärdesbedömning. Statens naturvårdsverk

Geopolitik

Inom geopolitiken studeras hur landskapet påverkar relationer mellan stater. Det kan röra sig om läge, territorium, gränser och naturresurser, som påverkar staters agerande.

Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur.

 

Vad gör Urban Utveckling?

Urban Utveckling är ett analysföretag som arbetar med områdesutveckling med tonvikt i socioekonomiskt utsatta bostadsområden. Urban Utveckling har genomfört över 100 uppdrag i socioekonomiskt utsatta bostadsområden åt kommuner, regioner, myndigheter, fastighetsbolag och organisationer. Urban Utvecklings konsulter utgörs av medarbetare med en bredd av akademiska bakgrunder inom bland annat samhällsplanering, statskunskap, sociologi och samhällsbyggnad. Urban Utveckling arbetar med den sociala dimensionen av hållbarhet och arbetar med både kvantitativa och kvalitativa metoder för att bistå sina uppdragsgivare med områdesanalyser och rekommendationer för insatser.

Självklart skräddarsys arbetet utifrån varje situation och uppdragsgivares behov, ring eller maila oss för att höra hur vi kan bidra i ert arbete.

Tel: 08 - 35 43 45, mail: info@urbanutveckling.se

BID-inspirerad samverkan

Vi har en unik erfarenhet i att utveckla, bygga upp och projektleda arbetet i BID-inspirerade fastighetsägarföreningar

 

Läs mer

Föreläsningar

Vill du boka en föreläsning? Vi delar gärna med oss av den kunskap vi byggt under åren.

Läs mer

Utveckling av utemiljöer

Urban Utveckling har en lång erfarenhet av att ta fram kunskap och förståelse för hur livsmiljön fungerar

 

Läs mer

Trygghet & brott

Urban Utveckling har lång erfarenhet av det trygghetsskapande- och brottsförebyggande arbetet i bostadsområden.

Läs mer

Projektledning och processtöd

 Vi erbjuder projektledningstjänster till kommuner, fastighetsägare och fastighetsägarföreningar

Läs mer

Tillgänglighet & äldres boende

 Vi utvecklar tillgängligheten i den fysiska miljön genom tillgänglighetsinventeringar, analyser och åtgärdsförslag.

Läs mer

Medborgardialog

 Vi arbetar med boendedialog och medborgardialog, kunskapen finns hos invånarna i området.

Läs mer

Analyser och kartläggning av segregation

 Vi gör analyser och ger förslag för en socialt hållbar utveckling av kommuner, platser och stadsdelar.

Läs mer