Generationsmålet

Ett övergripande mål för miljöpolitiken som innebär att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att öka miljö- och hälsoproblemen utanför Sveriges gränser.

Miljöpolitiken ska enligt generationsmålet vara inriktad mot att ekosystemen ska ha återhämtat sig, biologiska mångfalden bevaras, människans hälsa beaktas, kretsloppen är fria från farliga ämnen, naturresurserna hushålls, effektiv energianvändning och se till att konsumtionsmönstren uppmärksammar miljö- och hälsoproblem.

Generationsmålet är tänkt att fungera som en vägledare för den samhällsomställning som behöver ske inom en generation om de uppställda miljömålen skall uppnås.

De underställda, vägledda 16 miljömålen är:

 • Begränsad klimatpåverkan
 • Frisk luft
 • Bara naturlig försurning
 • Giftfri miljö
 • Skyddande ozonskikt
 • Säker strålmiljö
 • Ingen övergödning
 • Levande sjöar och vattendrag
 • Grundvatten av god kvalitet
 • Hav i balans samt levande kust och skärgård
 • Myllrande våtmarker
 • Levande skogar
 • Ett rikt odlingslandskap
 • Storslagen fjällmiljö
 • God bebyggd miljö
 • Ett rikt växt- och djurliv

 

Källa: Naturvårdsverket 2012. Generationsmål.
 
Läs mer på Miljömålsportalens hemsida.

Genius Loci

Ett koncept utvecklat av fenomenologen Norberg-Schultz för att beskriva "en plats själ" eller identitet. Konceptet har anammats inom platsmarknadsföring och cultural planning för att kunna förstå platsers karaktär och utformning på ett djupare plan.

 
Källa: Holt-Jensen, A. 2009. Geography: history and concepts: a student's guide. 4th ed. Los Angeles: SAGE.

Genre de vie

Äldre metod att beskriva och analysera människors levnadsmönster, ett begrepp som beskriver en livsstil.

Genre de vie beskriver livsmål, traditioner, attityder, kommunikationer och tekniska lösningar för specifika kulturella grupper och kulturer. Paul Vidal de la Blache var en fransk geograf som myntade uttrycket under början på 1900-talet.

Se även possibilism.


Källa:

Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur.

Åquist Ann-Cathrine. Kulturgeografi – en idéhistorisk översikt. Omarbetad version av artikeln ”Idéhistorisk översikt” i Öhman, Jan (red): Traditioner i nordisk kulturgeografi. Uppsala: NST 1994.

Gentrifiering

Gentrifiering beskriver en social statushöjning i en stad eller ett samhälle. Det diskuteras gärna inom stads- och samhällplanering eftersom det kan ske genom nybyggen och en inflyttning av nya invånare med högre social status och inkomst än ursprungsbefolkningen.

Södermalm är ett exempel på en stadsdel i Stockholm där gentrifieringen varit tydlig. Gentrifiering kan höja bostadspriserna vilket kan tränga bort invånare med lägre inkomst.

Genus

Planeringsfrågor kan studeras utifrån ett genusperspektiv, hur män och kvinnor upplever och utnyttjar bostadsområden och städers funktioner. Män och kvinnor tenderar att ha olika rörelsemönster vilket är viktigt att ta hänsyn till vid planering och upprustning av ett område.

Exempelvis åker kvinnor i större utsträckning än män kommunalt till jobbet. Kvinnor känner sig även generellt mer otrygga än män på kvällen, exempelvis vid en mörk entréport eller en lummig park. Det är därför väldigt viktigt att ha genusperspektivet i åtanke när en plats planeras.

Se även feministisk geografi.


Hos Nationella sekretariatet för genusforskning kan du läsa mer.

Vad gör Urban Utveckling?

Urban Utveckling är ett analysföretag som arbetar med områdesutveckling med tonvikt i socioekonomiskt utsatta bostadsområden. Urban Utveckling har genomfört över 100 uppdrag i socioekonomiskt utsatta bostadsområden åt kommuner, regioner, myndigheter, fastighetsbolag och organisationer. Urban Utvecklings konsulter utgörs av medarbetare med en bredd av akademiska bakgrunder inom bland annat samhällsplanering, statskunskap, sociologi och samhällsbyggnad. Urban Utveckling arbetar med den sociala dimensionen av hållbarhet och arbetar med både kvantitativa och kvalitativa metoder för att bistå sina uppdragsgivare med områdesanalyser och rekommendationer för insatser.

Självklart skräddarsys arbetet utifrån varje situation och uppdragsgivares behov, ring eller maila oss för att höra hur vi kan bidra i ert arbete.

Tel: 08 - 35 43 45, mail: info@urbanutveckling.se

BID-inspirerad samverkan

Vi har en unik erfarenhet i att utveckla, bygga upp och projektleda arbetet i BID-inspirerade fastighetsägarföreningar

 

Läs mer

Föreläsningar

Vill du boka en föreläsning? Vi delar gärna med oss av den kunskap vi byggt under åren.

Läs mer

Utveckling av utemiljöer

Urban Utveckling har en lång erfarenhet av att ta fram kunskap och förståelse för hur livsmiljön fungerar

 

Läs mer

Trygghet & brott

Urban Utveckling har lång erfarenhet av det trygghetsskapande- och brottsförebyggande arbetet i bostadsområden.

Läs mer

Projektledning och processtöd

 Vi erbjuder projektledningstjänster till kommuner, fastighetsägare och fastighetsägarföreningar

Läs mer

Tillgänglighet & äldres boende

 Vi utvecklar tillgängligheten i den fysiska miljön genom tillgänglighetsinventeringar, analyser och åtgärdsförslag.

Läs mer

Medborgardialog

 Vi arbetar med boendedialog och medborgardialog, kunskapen finns hos invånarna i området.

Läs mer

Analyser och kartläggning av segregation

 Vi gör analyser och ger förslag för en socialt hållbar utveckling av kommuner, platser och stadsdelar.

Läs mer