Generalplan

Generalplan är den tidigare benämningen på nuvarande översiktsplanen. Generalplanen, stadsplanen och byggnadsplanen ersattes alla av översiktplanen och detaljplanen.

1987 tillkom den nya plan- och bygglagen som då ersatte den tidigare byggnadslagen, byggnadsstadgan och lagen om påföljder och ingripanden mot olovligt byggande. De tidigare lagarna träddes i kraft 1976. Lagen kom nu mer att inriktas mot planeringsprocessen och blev decentraliserad, det blev tydligare fördelning mellan stat, kommun och övriga. Genom detta förstärktes medborgarinflytandet och möjligheten att tycka till om ändringar i detaljplaner. Genom införandet av den nya lagen blev kommunerna tvingade att upprätta översiktsplaner för hela kommunen. Tidigare generalplanens planer fastställdes oftast inte då fastighetsägare hade möjlighet att utkräva ersättning om planen kom att påverka deras mark så att de inte kunde använda den som önskat.

Källa: Boverket 2012. Lagens utveckling.

Vad gör Urban Utveckling?

Urban Utveckling är ett analysföretag som arbetar med områdesutveckling med tonvikt i socioekonomiskt utsatta bostadsområden. Urban Utveckling har genomfört över 100 uppdrag i socioekonomiskt utsatta bostadsområden åt kommuner, regioner, myndigheter, fastighetsbolag och organisationer. Urban Utvecklings konsulter utgörs av medarbetare med en bredd av akademiska bakgrunder inom bland annat samhällsplanering, statskunskap, sociologi och samhällsbyggnad. Urban Utveckling arbetar med den sociala dimensionen av hållbarhet och arbetar med både kvantitativa och kvalitativa metoder för att bistå sina uppdragsgivare med områdesanalyser och rekommendationer för insatser.

Självklart skräddarsys arbetet utifrån varje situation och uppdragsgivares behov, ring eller maila oss för att höra hur vi kan bidra i ert arbete.

Tel: 08 - 35 43 45, mail: info@urbanutveckling.se

BID-inspirerad samverkan

Vi har en unik erfarenhet i att utveckla, bygga upp och projektleda arbetet i BID-inspirerade fastighetsägarföreningar

 

Läs mer

Föreläsningar

Vill du boka en föreläsning? Vi delar gärna med oss av den kunskap vi byggt under åren.

Läs mer

Utveckling av utemiljöer

Urban Utveckling har en lång erfarenhet av att ta fram kunskap och förståelse för hur livsmiljön fungerar

 

Läs mer

Trygghet & brott

Urban Utveckling har lång erfarenhet av det trygghetsskapande- och brottsförebyggande arbetet i bostadsområden.

Läs mer

Projektledning och processtöd

 Vi erbjuder projektledningstjänster till kommuner, fastighetsägare och fastighetsägarföreningar

Läs mer

Tillgänglighet & äldres boende

 Vi utvecklar tillgängligheten i den fysiska miljön genom tillgänglighetsinventeringar, analyser och åtgärdsförslag.

Läs mer

Medborgardialog

 Vi arbetar med boendedialog och medborgardialog, kunskapen finns hos invånarna i området.

Läs mer

Analyser och kartläggning av segregation

 Vi gör analyser och ger förslag för en socialt hållbar utveckling av kommuner, platser och stadsdelar.

Läs mer