Distribution

Förmedlingen av varor och tjänster för att tillgängliggöra användning eller konsumtion för en konsument.

I skriften "God distribution ger levande stad" diskuteras vikten av en god godsdistribution i de centrala delarna av Göteborg i samband med andra aspekter som tillgänglighet, boendemiljö och handel. För att få en levande handel i staden är det nödvändigt med distribution av varor. Därför är godstrafik inkluderat i trafikplaneringen i staden. Att utarbeta en fungerande strategi för hantering av gods och distribution av varor ger en konkurrenskraftig stad med stora möjligheter att utvecklas.

 

 
Källa:
 
Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur.
 
Trafikkontoret Göteborgs Stad 2012. God distribution ger levande stad.

 

 

Drumlin

Strömlinjeformad elliptisk kulle som bildats vid botten av inlandsisen och är formade efter glaciärens rörelse. Drumlinformationer består av fast berg eller lösa avlagringar och uppträder i grupper och skapar ett strömlinjeformat landskap som visar inlandsisens rörelse.

Hos Länsstyrelsen Örebro finns en skrift som behandlar riksintresseområden med Drumliner. Hallsberg/Kumla/Lekebergs kommun är ett exempel.

 
Källa:
 
Nationalencyklopedin
 
SGU 2012 Moränformer

 

Dynamisk karta

Karta som visar den geografiska dimensionen. Den dynamiska kartan visar ytan samtidigt som den illustrerar förändringar över tid.

Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur.

 

Egna hem

I slutet av 1800-talet blev det populärt att flytta från städernas centrum och ut till villor i mer perifera områden. Till en början var det de mest förmögna som flyttade men i början av 1900-talet kunde medelklassen göra detsamma tack vare det så kallade ”egnahemsområdena”. Staten inrättade en så kallad ”egnahemslånefond” som innebar att de som ville bosätta sig i egna hem utanför centrum beviljades lån. Syftet med detta var att skapa arbete och bostäder till en växande befolkning samt underlätta arbetarnas bostadssituation.

 

Källa: Dahlberg, Gun-Britt & Ödmann, Ella, Stadsutveckling och planering i Sverige, Läromedelsförl. i samverkan med Byggforskningen, Stockholm, 1969-1970

 

 

Ekistik

Tvärvetenskaplig arkitekturlära med helhetsperspektiv på alla de faktorer som påverkar planering och utformning av bebyggelse i såväl bostadsområden som hela stadsregioner.


Källa: Olsson & Vilhelmson 1997. Geografiska begrepp och termer.1.uppl. Stockholm: Natur och Kultur

Vad gör Urban Utveckling?

Urban Utveckling är ett analysföretag som arbetar med områdesutveckling med tonvikt i socioekonomiskt utsatta bostadsområden. Urban Utveckling har genomfört över 100 uppdrag i socioekonomiskt utsatta bostadsområden åt kommuner, regioner, myndigheter, fastighetsbolag och organisationer. Urban Utvecklings konsulter utgörs av medarbetare med en bredd av akademiska bakgrunder inom bland annat samhällsplanering, statskunskap, sociologi och samhällsbyggnad. Urban Utveckling arbetar med den sociala dimensionen av hållbarhet och arbetar med både kvantitativa och kvalitativa metoder för att bistå sina uppdragsgivare med områdesanalyser och rekommendationer för insatser.

Självklart skräddarsys arbetet utifrån varje situation och uppdragsgivares behov, ring eller maila oss för att höra hur vi kan bidra i ert arbete.

Tel: 08 - 35 43 45, mail: info@urbanutveckling.se

BID-inspirerad samverkan

Vi har en unik erfarenhet i att utveckla, bygga upp och projektleda arbetet i BID-inspirerade fastighetsägarföreningar

 

Läs mer

Föreläsningar

Vill du boka en föreläsning? Vi delar gärna med oss av den kunskap vi byggt under åren.

Läs mer

Utveckling av utemiljöer

Urban Utveckling har en lång erfarenhet av att ta fram kunskap och förståelse för hur livsmiljön fungerar

 

Läs mer

Trygghet & brott

Urban Utveckling har lång erfarenhet av det trygghetsskapande- och brottsförebyggande arbetet i bostadsområden.

Läs mer

Projektledning och processtöd

 Vi erbjuder projektledningstjänster till kommuner, fastighetsägare och fastighetsägarföreningar

Läs mer

Tillgänglighet & äldres boende

 Vi utvecklar tillgängligheten i den fysiska miljön genom tillgänglighetsinventeringar, analyser och åtgärdsförslag.

Läs mer

Medborgardialog

 Vi arbetar med boendedialog och medborgardialog, kunskapen finns hos invånarna i området.

Läs mer

Analyser och kartläggning av segregation

 Vi gör analyser och ger förslag för en socialt hållbar utveckling av kommuner, platser och stadsdelar.

Läs mer