Ekologiskt fotavtryck

Är ett mått på hur stor del av jordens yta som krävs för att möjliggöra en individs konsumtion och omhändertagande av restprodukter. De ytor som behövs för att tillgodose människan med vår efterfrågan på mat, byggnadsmaterial och energi räknas som vårt ekologiska fotavtryck.

Om jorden skulle delas upp med en yta till varje person skulle den ytan vara 1,8 hektar stor (1997). I Sverige är vårt genomsnittliga ekologiska fotavtryck 5,9 hektar. Den siffran placerar oss på en13:e plats bland världens länder med störst fotavtryck per person. Landet med störst fotavtryck per person är Förenade Arabemiraten och landet med det minsta fotavtrycket per person är Malawi. Mer information finns att läsa i Världsnaturfondens rapport Living Planet Report 2010

 

Källa:

Nationalencyklopedin 2011

Världsnaturfonden 2012. Ekologiska fotavtryck – så beräknar man ekologiska fotavtryck

På Världsnaturfondens (WWF) hemsida kan du läsa mer om ekologiskt fotavtryck, och även testa dig själv i deras fotavtryckskalkylator.

 

Ekonomisk flykting

Person som flyr sitt hemland på grund av fattigdom.

Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur. 

Ekonomisk geografi

En gren av geografi som studerar näringslivets lokaliseringsmönster, arbetsfördelning och transporter. Här ingår såväl distributionen av varor och tjänster som konsumtionens rumsliga fördelning.


Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur.

 

Ekonomisk karta

Den ekonomiska kartan tillsammans med den gula kartan är nu ersatt med fastighetskartan i skala 1:10 000

Kartan visar precis som tidigare; markanvändning samt resurser som skog, äng och bebyggelse. Även administrativa gränser så som olika fastigheter och vägar är utplacerade.


Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur.

 

Ekonomisk zon

Havsområde där en nation nyttjar rätten till resurser så som fiske, olja och naturgas. En ekonomisk zon (EEZ) sträcker sig som längst 200 sjömil utanför den territoriella gränsen och får inte korsa över en annan stats linje.

1994 formades UNCLOS, Förenta Nationernas havsrättskonvention. Den skapades efter att världens länder enats om att de havsområden som ligger utanför staternas gränser bara får nyttjas under internationell kontroll. Konventionen kontrollerar även staternas ekonomiska zoner samt verkar för skydd av havsmiljöer och arbetar även med andra frågor rörande den gemensamma havsmiljön.

Källa:
Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur

Havs- och Vatten- myndigheten 2012. Förenta Nationernas havsrättskonvention

Lagbestämmelser om Sveriges ekonomiska zon finns på rättsnätet Notisum.

Vad gör Urban Utveckling?

Urban Utveckling är ett analysföretag som arbetar med områdesutveckling med tonvikt i socioekonomiskt utsatta bostadsområden. Urban Utveckling har genomfört över 100 uppdrag i socioekonomiskt utsatta bostadsområden åt kommuner, regioner, myndigheter, fastighetsbolag och organisationer. Urban Utvecklings konsulter utgörs av medarbetare med en bredd av akademiska bakgrunder inom bland annat samhällsplanering, statskunskap, sociologi och samhällsbyggnad. Urban Utveckling arbetar med den sociala dimensionen av hållbarhet och arbetar med både kvantitativa och kvalitativa metoder för att bistå sina uppdragsgivare med områdesanalyser och rekommendationer för insatser.

Självklart skräddarsys arbetet utifrån varje situation och uppdragsgivares behov, ring eller maila oss för att höra hur vi kan bidra i ert arbete.

Tel: 08 - 35 43 45, mail: info@urbanutveckling.se

BID-inspirerad samverkan

Vi har en unik erfarenhet i att utveckla, bygga upp och projektleda arbetet i BID-inspirerade fastighetsägarföreningar

 

Läs mer

Föreläsningar

Vill du boka en föreläsning? Vi delar gärna med oss av den kunskap vi byggt under åren.

Läs mer

Utveckling av utemiljöer

Urban Utveckling har en lång erfarenhet av att ta fram kunskap och förståelse för hur livsmiljön fungerar

 

Läs mer

Trygghet & brott

Urban Utveckling har lång erfarenhet av det trygghetsskapande- och brottsförebyggande arbetet i bostadsområden.

Läs mer

Projektledning och processtöd

 Vi erbjuder projektledningstjänster till kommuner, fastighetsägare och fastighetsägarföreningar

Läs mer

Tillgänglighet & äldres boende

 Vi utvecklar tillgängligheten i den fysiska miljön genom tillgänglighetsinventeringar, analyser och åtgärdsförslag.

Läs mer

Medborgardialog

 Vi arbetar med boendedialog och medborgardialog, kunskapen finns hos invånarna i området.

Läs mer

Analyser och kartläggning av segregation

 Vi gör analyser och ger förslag för en socialt hållbar utveckling av kommuner, platser och stadsdelar.

Läs mer