Ekoby

Bostadsområde anpassat efter en ekologisk grundsyn vad gäller resursförbrukning och miljöpåverkan.

 
Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur.

Ekologi

Läran om samspelet mellan levande organismer och dess omgivning. Alla organismer befinner sig i ett tillstånd mellan ickelevande (abiotiska) och levande (biotiska) omvärldsfaktorer, så som temperatur, nederbörd och bytesdjur.

Först under slutet på 1900-talet fick ekologin ta plats i samhället. Det ämne inom ekologin som kanske är mest uppmärksammat är klimatförändringarnas påverkan på växter och djur.

Det finns många olika forskningsinriktningar inom ekologin och några exempel är; autekologi som handlar om den enskilda individens eller artens relationer till omvärlden och populationsekologi handlar om de inbördes förhållandena inom en art, så som fortplaning och dödlighet.


Källa:

Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur

Nationalencyklopedin, Söderqvist T och Nilsson S, 2012. Sökord: Ekologi. www.ne.se

 

 

Ekologisk flykting

Ekologisk- eller miljöflykting, syftar till en person som tvingas fly från sitt hemland på grund av miljöskäl, till exempel markförstöring eller resursbegränsning.

Ekologiska flyktingar har ofta svårt att få uppehållstillstånd i Europa efter en flykt från sin ekologiskt barskrapade hemort, detta trots att Europa kan ha bidragit till miljöförstöringen. Ett sådant exempel är fiskeflottan i haven utanför Afrikas västkust, där Spanien och Portugal tömmer haven på fisk. Länderna i Europa är även stora bidragsorsaker till klimatförändringarna i och med utsläpp av växthusgaser.

I Sverige är det möjligt att få skyddsstatus om flykten orsakats av naturkatastrofer. Problem uppstår emellertid när det gäller miljöflyktingar eller ekologiska flyktingar då de inte räknas och klassas som flyktingar enligt FN:s flyktingkonvention. Därav råder även svårigheter med att uppskatta antalet personer som är ekologiska flyktingar. Viss fakta visar att det fanns 25 miljoner flyktingar 1997 och annan fakta visar att det är 250 miljoner personer som varje år påverkas av naturkatastrofer och att siffran därför borde vara högre.


Källa:

Olsson & Vilhelmson 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur

FN 2009. 14. Erkännande av ekologiskt och ekonomiskt flyktingskap.

 

Ekologisk grundsyn

Princip som går ut på att nyttja minsta möjliga mängd naturresurser, återvinna det som kan återvinnas, samt återföra så mycket som möjligt till det naturliga kretsloppet. Målsättningen är att åsamka så liten påverkan på naturen som möjligt.

En ekologisk grundsyn utgår från fyra principer:

  • Allting hänger ihop. En åtgärd kan komma att leda till oväntade följder någon annanstans.
  • Allting måste ta vägen någonstans.
  • Allting i naturen är anpassat både mellan sina egna arter och mellan den fysiska miljön. Om människan förändrar någonting är detta därmed endast kortsiktigt.
  • Allting har ett pris.

 

Källa:

Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur

Nationalencyklopedin, Hubendick B 2012. Sökord: Ekologisk grundsyn.

 

Ekologisk skuggyta

Omfattning av den markyta som krävs för att försörja en tätort med naturresurser och samtidigt ta hand om dess avfall. Se Ekologiskt fotavtryck.

Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur.

 

Vad gör Urban Utveckling?

Urban Utveckling är ett analysföretag som arbetar med områdesutveckling med tonvikt i socioekonomiskt utsatta bostadsområden. Urban Utveckling har genomfört över 100 uppdrag i socioekonomiskt utsatta bostadsområden åt kommuner, regioner, myndigheter, fastighetsbolag och organisationer. Urban Utvecklings konsulter utgörs av medarbetare med en bredd av akademiska bakgrunder inom bland annat samhällsplanering, statskunskap, sociologi och samhällsbyggnad. Urban Utveckling arbetar med den sociala dimensionen av hållbarhet och arbetar med både kvantitativa och kvalitativa metoder för att bistå sina uppdragsgivare med områdesanalyser och rekommendationer för insatser.

Självklart skräddarsys arbetet utifrån varje situation och uppdragsgivares behov, ring eller maila oss för att höra hur vi kan bidra i ert arbete.

Tel: 08 - 35 43 45, mail: info@urbanutveckling.se

BID-inspirerad samverkan

Vi har en unik erfarenhet i att utveckla, bygga upp och projektleda arbetet i BID-inspirerade fastighetsägarföreningar

 

Läs mer

Föreläsningar

Vill du boka en föreläsning? Vi delar gärna med oss av den kunskap vi byggt under åren.

Läs mer

Utveckling av utemiljöer

Urban Utveckling har en lång erfarenhet av att ta fram kunskap och förståelse för hur livsmiljön fungerar

 

Läs mer

Trygghet & brott

Urban Utveckling har lång erfarenhet av det trygghetsskapande- och brottsförebyggande arbetet i bostadsområden.

Läs mer

Projektledning och processtöd

 Vi erbjuder projektledningstjänster till kommuner, fastighetsägare och fastighetsägarföreningar

Läs mer

Tillgänglighet & äldres boende

 Vi utvecklar tillgängligheten i den fysiska miljön genom tillgänglighetsinventeringar, analyser och åtgärdsförslag.

Läs mer

Medborgardialog

 Vi arbetar med boendedialog och medborgardialog, kunskapen finns hos invånarna i området.

Läs mer

Analyser och kartläggning av segregation

 Vi gör analyser och ger förslag för en socialt hållbar utveckling av kommuner, platser och stadsdelar.

Läs mer