Förkastning

Bristning i jordskorpan vilket skapat en förskjutning av bergartslagren, oftast i vertikal riktning.

En förkastning är även en del av en jordbävning. Rörelserna mellan kontinentalplattorna gör att marken skapar spänningar som byggs upp och till slut ger marken med sig i det svagare området som utgörs av förkastningen och en plötslig rörelse uppstår.

I Stockholm finns många exempel på förkastningar, exempelvis utgör Stadsgårdskajen och stora delar av Södermälarstrand i Stockholm en cirka 50 meter hög förkastning. Det finns flera mindre förkastningar och skredärr i Sverige som alla är reslutat av tidigare jordbävningar.

Jordbävningar i Sverige uppstår där inlandsisen legat och där jordytan sedan har förskjutits på höjden. Två så kallade sprickzoner där förkastningar förekommer sträcker sig genom Stockholmsområdet med en öst-västlig riktning samt en i nord-västlig riktning. De block som ligger i norr och öst har sänkts i förhållande till motstående riktning.

 

Källa:

Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur.
 
SGU 2004. Malmer, industriella mineral och bergarter i Stockholms län. Rapporter och meddelanden 117. Sveriges geologiska undersökning 2004.
 
SGU 2013. Seismisk aktivitet.

Vad gör Urban Utveckling?

Urban Utveckling är ett analysföretag som arbetar med områdesutveckling med tonvikt i socioekonomiskt utsatta bostadsområden. Urban Utveckling har genomfört över 100 uppdrag i socioekonomiskt utsatta bostadsområden åt kommuner, regioner, myndigheter, fastighetsbolag och organisationer. Urban Utvecklings konsulter utgörs av medarbetare med en bredd av akademiska bakgrunder inom bland annat samhällsplanering, statskunskap, sociologi och samhällsbyggnad. Urban Utveckling arbetar med den sociala dimensionen av hållbarhet och arbetar med både kvantitativa och kvalitativa metoder för att bistå sina uppdragsgivare med områdesanalyser och rekommendationer för insatser.

Självklart skräddarsys arbetet utifrån varje situation och uppdragsgivares behov, ring eller maila oss för att höra hur vi kan bidra i ert arbete.

Tel: 08 - 35 43 45, mail: info@urbanutveckling.se

BID-inspirerad samverkan

Vi har en unik erfarenhet i att utveckla, bygga upp och projektleda arbetet i BID-inspirerade fastighetsägarföreningar

 

Läs mer

Föreläsningar

Vill du boka en föreläsning? Vi delar gärna med oss av den kunskap vi byggt under åren.

Läs mer

Utveckling av utemiljöer

Urban Utveckling har en lång erfarenhet av att ta fram kunskap och förståelse för hur livsmiljön fungerar

 

Läs mer

Trygghet & brott

Urban Utveckling har lång erfarenhet av det trygghetsskapande- och brottsförebyggande arbetet i bostadsområden.

Läs mer

Projektledning och processtöd

 Vi erbjuder projektledningstjänster till kommuner, fastighetsägare och fastighetsägarföreningar

Läs mer

Tillgänglighet & äldres boende

 Vi utvecklar tillgängligheten i den fysiska miljön genom tillgänglighetsinventeringar, analyser och åtgärdsförslag.

Läs mer

Medborgardialog

 Vi arbetar med boendedialog och medborgardialog, kunskapen finns hos invånarna i området.

Läs mer

Analyser och kartläggning av segregation

 Vi gör analyser och ger förslag för en socialt hållbar utveckling av kommuner, platser och stadsdelar.

Läs mer