Crime Prevention Through environmental Design (CPTED)

Relationen mellan brottslighet, otrygghet och stadsutformning kan förklaras av CPTED-modellen (sv. Brottsprevention genom arkitektonisk design). Enligt denna modell finns det sätt att utforma fysiska miljöer så att de försvårar förekomsten av brottslighet och främjar trygghetsupplevelsen. Modellen är baserad på sex övergripande principer; territorialitet, tillträdeskontroll, övervakning, försvårande av brottsgenomförande, image samt aktivitetsstöd.

Läs mer på BRÅ:s hemsida: https://www.bra.se/forebygga-brott/forebyggande-metoder/situationell-prevention.html

Cultural planning

En metod inom urbant utvecklingsarbete för att kartlägga och analysera ett samhälles kulturella resurser. Materialet används sedan för att hitta "platsens själ" eller dess DNA i syfte att lyfta fram och utveckla de sidor som är platsens tillgång och särart.

Kulturella resurser kan omfatta sociala, politiska, ekonomiska, miljömässiga och symboliska aspekter. Metoden utgår från ett tydligt humanistiskt perspektiv där den sociala dimensionen mellan människan, god livsmiljö och vikten av kultur står i centrum.

 
Läs mer om cultural planning i "Att fånga platsens själ".

 

Vad gör Urban Utveckling?

Urban Utveckling är ett analysföretag som arbetar med områdesutveckling med tonvikt i socioekonomiskt utsatta bostadsområden. Urban Utveckling har genomfört över 100 uppdrag i socioekonomiskt utsatta bostadsområden åt kommuner, regioner, myndigheter, fastighetsbolag och organisationer. Urban Utvecklings konsulter utgörs av medarbetare med en bredd av akademiska bakgrunder inom bland annat samhällsplanering, statskunskap, sociologi och samhällsbyggnad. Urban Utveckling arbetar med den sociala dimensionen av hållbarhet och arbetar med både kvantitativa och kvalitativa metoder för att bistå sina uppdragsgivare med områdesanalyser och rekommendationer för insatser.

Självklart skräddarsys arbetet utifrån varje situation och uppdragsgivares behov, ring eller maila oss för att höra hur vi kan bidra i ert arbete.

Tel: 08 - 35 43 45, mail: info@urbanutveckling.se

BID-inspirerad samverkan

Vi har en unik erfarenhet i att utveckla, bygga upp och projektleda arbetet i BID-inspirerade fastighetsägarföreningar

 

Läs mer

Föreläsningar

Vill du boka en föreläsning? Vi delar gärna med oss av den kunskap vi byggt under åren.

Läs mer

Utveckling av utemiljöer

Urban Utveckling har en lång erfarenhet av att ta fram kunskap och förståelse för hur livsmiljön fungerar

 

Läs mer

Trygghet & brott

Urban Utveckling har lång erfarenhet av det trygghetsskapande- och brottsförebyggande arbetet i bostadsområden.

Läs mer

Projektledning och processtöd

 Vi erbjuder projektledningstjänster till kommuner, fastighetsägare och fastighetsägarföreningar

Läs mer

Tillgänglighet & äldres boende

 Vi utvecklar tillgängligheten i den fysiska miljön genom tillgänglighetsinventeringar, analyser och åtgärdsförslag.

Läs mer

Medborgardialog

 Vi arbetar med boendedialog och medborgardialog, kunskapen finns hos invånarna i området.

Läs mer

Analyser och kartläggning av segregation

 Vi gör analyser och ger förslag för en socialt hållbar utveckling av kommuner, platser och stadsdelar.

Läs mer