Agglomerationsfördelar

När det finns ömsesidiga fördelar för berörda parter att vara tätt placerade, till exempel genom att dra till sig fler kunder eller nyttja anläggningar gemensamt.


Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur.

 

Agglomerationsnackdelar

När nackdelarna av att vara tätt placerade överstiger fördelarna, till exempel höga hyror, markbrist, miljöföroreningar.


Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur.

 

Agrostad

Stad där invånarna livnär sig till större delen på jordbruk.

Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur.

 

Aktivitetsrum

Det geografiska område som en människa normalt rör sig i till vardags.


Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur.

Albedo

Mått på mängden reflekterad solstrålning från en viss yta, angivet i procent. Albedo kallas även för jordytans reflektionsförmåga. Den strålning som inte reflekteras absorberas istället av jordytan, vilket påverkar jordens temperatur. Skog har vanligtvis ett lågt albedo, vilket förändras när skog skövlas och ersätts av exempelvis grödor. Stora ytor med högt albedo ökar reflektionen av strålning. Ett snötäckt landskap är ett exempel på en yta med högt albedo, vilket innebär att jordens temperatur ökar i takt med att de stora isarna smälter. Därmed finns en stark koppling mellan klimatförändringar och jordytans albedo.

Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Klimatförändringar orsakade av människan 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur.

 

Vad gör Urban Utveckling?

Urban Utveckling är ett analysföretag som arbetar med områdesutveckling med tonvikt i socioekonomiskt utsatta bostadsområden. Urban Utveckling har genomfört över 100 uppdrag i socioekonomiskt utsatta bostadsområden åt kommuner, regioner, myndigheter, fastighetsbolag och organisationer. Urban Utvecklings konsulter utgörs av medarbetare med en bredd av akademiska bakgrunder inom bland annat samhällsplanering, statskunskap, sociologi och samhällsbyggnad. Urban Utveckling arbetar med den sociala dimensionen av hållbarhet och arbetar med både kvantitativa och kvalitativa metoder för att bistå sina uppdragsgivare med områdesanalyser och rekommendationer för insatser.

Självklart skräddarsys arbetet utifrån varje situation och uppdragsgivares behov, ring eller maila oss för att höra hur vi kan bidra i ert arbete.

Tel: 08 - 35 43 45, mail: info@urbanutveckling.se

BID-inspirerad samverkan

Vi har en unik erfarenhet i att utveckla, bygga upp och projektleda arbetet i BID-inspirerade fastighetsägarföreningar

 

Läs mer

Föreläsningar

Vill du boka en föreläsning? Vi delar gärna med oss av den kunskap vi byggt under åren.

Läs mer

Utveckling av utemiljöer

Urban Utveckling har en lång erfarenhet av att ta fram kunskap och förståelse för hur livsmiljön fungerar

 

Läs mer

Trygghet & brott

Urban Utveckling har lång erfarenhet av det trygghetsskapande- och brottsförebyggande arbetet i bostadsområden.

Läs mer

Projektledning och processtöd

 Vi erbjuder projektledningstjänster till kommuner, fastighetsägare och fastighetsägarföreningar

Läs mer

Tillgänglighet & äldres boende

 Vi utvecklar tillgängligheten i den fysiska miljön genom tillgänglighetsinventeringar, analyser och åtgärdsförslag.

Läs mer

Medborgardialog

 Vi arbetar med boendedialog och medborgardialog, kunskapen finns hos invånarna i området.

Läs mer

Analyser och kartläggning av segregation

 Vi gör analyser och ger förslag för en socialt hållbar utveckling av kommuner, platser och stadsdelar.

Läs mer