Bioenergi

Olika typer av förnyelsebart organiskt material som används för framställning av energi, exempelvis ved, biogas och etanol.

I och med att det fossila bränslet beräknas ta slut behövs nya former av energiframställning tas fram. Sverige har goda förutsättningar för både framställning och användning av förnybar energi, exempelvis genom vattenkraft. För att nå uppsatta miljömål krävs en ordentlig omställning från dagens förbrukning av fossilt bränsle.


Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur.

Biologisk mångfald

Ett uttryck för hur många arter eller hur många livsmiljöer, biotoper det finns inom ett begränsat ekosystem. Antingen har ett område en hög eller låg biologisk mångfald. Biodiversitet är ett annat ord för biologisk mångfald.

Enligt Naturvårdsverket finns det tre nivåer av mångfald:

 • Interaktionen mellan arter samt dess mångfald.
 • Genetisk variation mellan bestånd och populationer.
 • Variationen av naturtyper och ekosystem.

För att upprätthålla ett ekosystem är inte alla arter nödvändiga att bevara, men hastigheten i vilken förlusterna sker är av stor vikt för forskningen. I dagsläget ligger svårigheterna i att urskilja vilka gener och arter som kommer att vara värdefulla i framtiden.

 

Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur.

Du kan läsa mer om biologisk mångfald på centrum för biologisk mångfald.

Biotop

Den typiska livsmiljön för en djurart, i form av små mark- och vattenområden.

Vissa biotoper är skyddsvärda, vilket kan bero på att de har särskilda egenskaper eller att de är värdefulla livsmiljöer för hotade djur- eller växtarter. Utgörandet av Biotopskyddsområden förbättrar förutsättningarna för ett långsiktigt bevarande av den biologiska mångfalden.

 

 
Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur.  
Läs mer om Biotopskyddsområden på Naturvårdsverket.

 

Bo bra på äldre dar

Ett regeringsuppdrag som pågick mellan år 2010 till 2012.

Fokus i programmet ligger på nytänk inom utvecklingen av bostäder och boendemiljöer för äldre människor. Det riktar sig främst mot kommuner, men även andra som är med och påverkar boendemiljön för äldre. Olika aktörer har kunnat söka stöd för sådant arbete, vilket har resulterat i 48 projekt som redovisas våren 2012. Totalt är 50 miljoner kronor avsatt för programmet. Projekten är indelade i tolv kategorier:

 • Kvarboende
 • Seniorboende
 • Särskilt boende
 • Trygghetsboende
 • Teknikstöd
 • Tillgänglighet
 • Trygghet och gemenskap
 • Förändra struktur i boende
 • Utformning av fysisk miljö
 • Behovsinventeringar
 • Strategisk bostadsplanering
 • Metoder och kunskapsutveckling

Bakgrunden till regeringsuppdraget är att antalet äldre kommer att öka kraftigt de kommande åren, vilket därför ställer nya krav på lösningar.

 
 

Bostadsanpassningsbidrag (BAB)

Personer med fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning kan ansöka om ett sådant bidrag från kommunen de bor i.

Bidraget omfattar förändring av ”fasta funktioner” i bostaden, det vill säga funktioner som vanligtvis inte tas med av de boende vid flytt. Exempel på sådana förändringar är trösklar, ramp vid entrén, byte av badkar till dusch samt höj- och sänkbar köksinredning.

Totalt delade Sveriges kommuner ut 962 miljoner kronor under år 2010, till sammanlagt 72 900 uppdrag.

 
Läs mer om bostadsanpassningsbidrag på Boverkets hemsida.

Vad gör Urban Utveckling?

Urban Utveckling är ett analysföretag som arbetar med områdesutveckling med tonvikt i socioekonomiskt utsatta bostadsområden. Urban Utveckling har genomfört över 100 uppdrag i socioekonomiskt utsatta bostadsområden åt kommuner, regioner, myndigheter, fastighetsbolag och organisationer. Urban Utvecklings konsulter utgörs av medarbetare med en bredd av akademiska bakgrunder inom bland annat samhällsplanering, statskunskap, sociologi och samhällsbyggnad. Urban Utveckling arbetar med den sociala dimensionen av hållbarhet och arbetar med både kvantitativa och kvalitativa metoder för att bistå sina uppdragsgivare med områdesanalyser och rekommendationer för insatser.

Självklart skräddarsys arbetet utifrån varje situation och uppdragsgivares behov, ring eller maila oss för att höra hur vi kan bidra i ert arbete.

Tel: 08 - 35 43 45, mail: info@urbanutveckling.se

BID-inspirerad samverkan

Vi har en unik erfarenhet i att utveckla, bygga upp och projektleda arbetet i BID-inspirerade fastighetsägarföreningar

 

Läs mer

Föreläsningar

Vill du boka en föreläsning? Vi delar gärna med oss av den kunskap vi byggt under åren.

Läs mer

Utveckling av utemiljöer

Urban Utveckling har en lång erfarenhet av att ta fram kunskap och förståelse för hur livsmiljön fungerar

 

Läs mer

Trygghet & brott

Urban Utveckling har lång erfarenhet av det trygghetsskapande- och brottsförebyggande arbetet i bostadsområden.

Läs mer

Projektledning och processtöd

 Vi erbjuder projektledningstjänster till kommuner, fastighetsägare och fastighetsägarföreningar

Läs mer

Tillgänglighet & äldres boende

 Vi utvecklar tillgängligheten i den fysiska miljön genom tillgänglighetsinventeringar, analyser och åtgärdsförslag.

Läs mer

Medborgardialog

 Vi arbetar med boendedialog och medborgardialog, kunskapen finns hos invånarna i området.

Läs mer

Analyser och kartläggning av segregation

 Vi gör analyser och ger förslag för en socialt hållbar utveckling av kommuner, platser och stadsdelar.

Läs mer