Bebyggelsegeografi

Del av geografin som studerar bebyggelsemönster i landskapet.

I en avhandling av Nilsson 2007 presenteras bebyggelsegeografi genom tolkningar av odlingslämningar.


Källa:
Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur.
Nilsson S 2007. Skogsgeografi II. Om odlingslämningar i skogsbygd. Doktorsavhandling. Karlstads universitet.

 

Befolkningsgeografi

Del av geografin som studerar befolkningens sammansättning, distribution och migration mellan olika områden.

Stockholms universitet bedrivs forskning kring ämnet befolkningsgeografi. Forskningen går ut på att se hur individuella livsbanor påverkar utvecklingsmönster. En stor del av forskningen handlar om att se hur migration påverkar människors liv och hur utvecklingen av bosättningsmönster påverkas.

 


Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur.

Befolkningstäthet

Anger hur många invånare det bor i ett begränsat område. Oftast med måttet invånare per kvadratkilometer.

Källa:
Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur.
På Globalis (FN-förbundet) hemsida finns en interaktiv karta som visar befolkningstätheten över hela världen.

Begrepp inom samhällsplanering

Behovsbedömning

Den process vid vilken det avgörs om en miljöbedömning krävs av en plan eller ett program. I princip uppfyller t.ex. översiktsplaner, energiplaner, avfallsplaner och länstransportplaner alltid kriterierna för när miljöbedömning krävs medan man för detaljplaner behöver göra en mer noggrann behovsbedömning i varje enskilt fall.

 

Vad gör Urban Utveckling?

Urban Utveckling är ett analysföretag som arbetar med områdesutveckling med tonvikt i socioekonomiskt utsatta bostadsområden. Urban Utveckling har genomfört över 100 uppdrag i socioekonomiskt utsatta bostadsområden åt kommuner, regioner, myndigheter, fastighetsbolag och organisationer. Urban Utvecklings konsulter utgörs av medarbetare med en bredd av akademiska bakgrunder inom bland annat samhällsplanering, statskunskap, sociologi och samhällsbyggnad. Urban Utveckling arbetar med den sociala dimensionen av hållbarhet och arbetar med både kvantitativa och kvalitativa metoder för att bistå sina uppdragsgivare med områdesanalyser och rekommendationer för insatser.

Självklart skräddarsys arbetet utifrån varje situation och uppdragsgivares behov, ring eller maila oss för att höra hur vi kan bidra i ert arbete.

Tel: 08 - 35 43 45, mail: info@urbanutveckling.se

BID-inspirerad samverkan

Vi har en unik erfarenhet i att utveckla, bygga upp och projektleda arbetet i BID-inspirerade fastighetsägarföreningar

 

Läs mer

Föreläsningar

Vill du boka en föreläsning? Vi delar gärna med oss av den kunskap vi byggt under åren.

Läs mer

Utveckling av utemiljöer

Urban Utveckling har en lång erfarenhet av att ta fram kunskap och förståelse för hur livsmiljön fungerar

 

Läs mer

Trygghet & brott

Urban Utveckling har lång erfarenhet av det trygghetsskapande- och brottsförebyggande arbetet i bostadsområden.

Läs mer

Projektledning och processtöd

 Vi erbjuder projektledningstjänster till kommuner, fastighetsägare och fastighetsägarföreningar

Läs mer

Tillgänglighet & äldres boende

 Vi utvecklar tillgängligheten i den fysiska miljön genom tillgänglighetsinventeringar, analyser och åtgärdsförslag.

Läs mer

Medborgardialog

 Vi arbetar med boendedialog och medborgardialog, kunskapen finns hos invånarna i området.

Läs mer

Analyser och kartläggning av segregation

 Vi gör analyser och ger förslag för en socialt hållbar utveckling av kommuner, platser och stadsdelar.

Läs mer