Bärförmåga

På engelska Carrying capacity. Det maximala antalet individer som ett område kan försörja utan att resurserna i området utarmas eller förstörs. Uttrycket används främst inom ekologin och syftar då till interaktionen mellan organismer och dess omgivande miljöer. Livsmiljö, mat, vatten och annat livsnödvändigt räknas in i begreppet och tas i beaktning när bärförmågan hos en art undersöks. I takt med att den industriella utvecklingen har framskridit i världen har det skapats nya former av faktorer att ta hänsyn till, bland annat utsläpp och massiv befolkningsökning. För att nu använda sig av uttrycket carrying capacity har en ny formulering skapats: urban ecosystem carrying capacity, vilket är uppbyggt av environmental-, resource- och social-economic carrying capacity. Det sammanlagda värdet av dessa skapar urban ecosystem carrying capacity.

 Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997 Xu, Linyu och Xie, Xiadong 2012.Theroretic Research on the Relevant Concepts of Urban Ecosystem Carrying Capacity. Procedia Environmental Sciences. 13, 863-872.

 

 

Vad gör Urban Utveckling?

Urban Utveckling är ett analysföretag som arbetar med områdesutveckling med tonvikt i socioekonomiskt utsatta bostadsområden. Urban Utveckling har genomfört över 100 uppdrag i socioekonomiskt utsatta bostadsområden åt kommuner, regioner, myndigheter, fastighetsbolag och organisationer. Urban Utvecklings konsulter utgörs av medarbetare med en bredd av akademiska bakgrunder inom bland annat samhällsplanering, statskunskap, sociologi och samhällsbyggnad. Urban Utveckling arbetar med den sociala dimensionen av hållbarhet och arbetar med både kvantitativa och kvalitativa metoder för att bistå sina uppdragsgivare med områdesanalyser och rekommendationer för insatser.

Självklart skräddarsys arbetet utifrån varje situation och uppdragsgivares behov, ring eller maila oss för att höra hur vi kan bidra i ert arbete.

Tel: 08 - 35 43 45, mail: info@urbanutveckling.se

BID-inspirerad samverkan

Vi har en unik erfarenhet i att utveckla, bygga upp och projektleda arbetet i BID-inspirerade fastighetsägarföreningar

 

Läs mer

Föreläsningar

Vill du boka en föreläsning? Vi delar gärna med oss av den kunskap vi byggt under åren.

Läs mer

Utveckling av utemiljöer

Urban Utveckling har en lång erfarenhet av att ta fram kunskap och förståelse för hur livsmiljön fungerar

 

Läs mer

Trygghet & brott

Urban Utveckling har lång erfarenhet av det trygghetsskapande- och brottsförebyggande arbetet i bostadsområden.

Läs mer

Projektledning och processtöd

 Vi erbjuder projektledningstjänster till kommuner, fastighetsägare och fastighetsägarföreningar

Läs mer

Tillgänglighet & äldres boende

 Vi utvecklar tillgängligheten i den fysiska miljön genom tillgänglighetsinventeringar, analyser och åtgärdsförslag.

Läs mer

Medborgardialog

 Vi arbetar med boendedialog och medborgardialog, kunskapen finns hos invånarna i området.

Läs mer

Analyser och kartläggning av segregation

 Vi gör analyser och ger förslag för en socialt hållbar utveckling av kommuner, platser och stadsdelar.

Läs mer