ABC-stad

ABC står för Arbete, Bostad, Centrum och är en typ av stadsplanering som myntades i Sverige runt 1950. Tanken var att den moderna familjen skulle ha nära till arbete, boende och centrum och tillbringa sin fritid i de så kallade ABC-städerna. Centrumen kunde erbjuda butiker, kultur, samhällsservice och hälsovård. Idén om denna typ av stadsplanering föddes när våra storstäder började betraktas som färdigbyggda och inte ansågs kunna rymma fler bostäder. Inspiration hämtades från Englands New towns.

Genom att skapa fristående mindre städer runt våra storstäder skulle storstäderna avlastas. Den första ABC-staden som byggdes var Vällingby utanför Stockholm. Andra exempel på ABC-städer är Farsta och Solberga utanför Stockholm samt Kortedala utanför Göteborg. Utomlands används ibland termen satellitstad för denna typ av bebyggelse.

ABC-staden Vällingby 1954. Foto: Oscar Bladh

 

Absolut läge

En plats position angivet med hjälp av ett koordinatsystem på en karta.

Källa: Olsson & Vilhelmson 1997

 

 

Administrativ indelning

Den offentliga administrationens avgränsade ansvarsområde på lokal, regional och nationell nivå. Exempelvis länder, län, kommuner och stadsdelar.


Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur.

 

 

Agenda 21

Rapport från FN:s konferens i Rio de Janeiro år 1992, vilken fastlägger ett handlingsprogram för det 21:a århundradet avseende en världsomfattande hållbar utveckling så som hur globala miljöproblem ska hanteras och fattigdom bekämpas.

I arbetet med Agenda 21 är ett lokalt medborgarengagemang viktigt och den bör implementeras på ett globalt, nationellt och lokalt plan. Det innebär att alla kommuner i Sverige ska ha sin egen Agenda 21.

 
Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur. United Nation. 2009. Agenda 21. 
 
 

 

Agglomeration

Plats där bebyggelsen hänger samman, exempelvis en by eller en tätort. Agglomeration kan även utvecklas när städer växer samman om de väljer att arbeta för att stärka sambanden och kunskapsutbyten. Vanligast förekommande agglomerationerna är ekonomiska verksamheter som är lokaliserade på en viss geografisk yta. När ett flertal likasinnade verksamheter koncentreras till ett begränsat område kan de ofta dra nytta av varandra, bland annat genom kunskapsutbyten.

En av de mest kända agglomerationerna i världen är Silicon Valley inom IT och Hollywood inom filmindustrin. Sveriges motsvarighet är Kista inom IT och glasriket i Småland inom glasbruk.


Källa:
Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur.
Lindgren U, Eriksson R. 2011. Agglomeration och ekonomisk utveckling. Betydelsen av arbetskraftsrörlighet för lärande och innovation. Geografiska notiser. Årgång 69 nummer 2.
Lindqvist G, Malmberg A, Sölvell Ö. 2002. Svenska klusterkartor. En statistisk inventering av kluster i Sverige 2002. CIND, Centre for Research on Innovation and Industrial Dynamics. Uppsala  Universitet.

 

Vad gör Urban Utveckling?

Urban Utveckling är ett analysföretag som arbetar med områdesutveckling med tonvikt i socioekonomiskt utsatta bostadsområden. Urban Utveckling har genomfört över 100 uppdrag i socioekonomiskt utsatta bostadsområden åt kommuner, regioner, myndigheter, fastighetsbolag och organisationer. Urban Utvecklings konsulter utgörs av medarbetare med en bredd av akademiska bakgrunder inom bland annat samhällsplanering, statskunskap, sociologi och samhällsbyggnad. Urban Utveckling arbetar med den sociala dimensionen av hållbarhet och arbetar med både kvantitativa och kvalitativa metoder för att bistå sina uppdragsgivare med områdesanalyser och rekommendationer för insatser.

Självklart skräddarsys arbetet utifrån varje situation och uppdragsgivares behov, ring eller maila oss för att höra hur vi kan bidra i ert arbete.

Tel: 08 - 35 43 45, mail: info@urbanutveckling.se

BID-inspirerad samverkan

Vi har en unik erfarenhet i att utveckla, bygga upp och projektleda arbetet i BID-inspirerade fastighetsägarföreningar

 

Läs mer

Föreläsningar

Vill du boka en föreläsning? Vi delar gärna med oss av den kunskap vi byggt under åren.

Läs mer

Utveckling av utemiljöer

Urban Utveckling har en lång erfarenhet av att ta fram kunskap och förståelse för hur livsmiljön fungerar

 

Läs mer

Trygghet & brott

Urban Utveckling har lång erfarenhet av det trygghetsskapande- och brottsförebyggande arbetet i bostadsområden.

Läs mer

Projektledning och processtöd

 Vi erbjuder projektledningstjänster till kommuner, fastighetsägare och fastighetsägarföreningar

Läs mer

Tillgänglighet & äldres boende

 Vi utvecklar tillgängligheten i den fysiska miljön genom tillgänglighetsinventeringar, analyser och åtgärdsförslag.

Läs mer

Medborgardialog

 Vi arbetar med boendedialog och medborgardialog, kunskapen finns hos invånarna i området.

Läs mer

Analyser och kartläggning av segregation

 Vi gör analyser och ger förslag för en socialt hållbar utveckling av kommuner, platser och stadsdelar.

Läs mer