Om oss

Urban Utveckling bistår kommuner, fastighetsägare och samhällsbyggare med underlag och processtöd i samband med nybyggnadsprojekt och utveckling av befintliga miljöer. 

Vi är ett kunskapsföretag med 10 medarbetare som har en bakgrund inom bland annat kulturgeografi och samhällsplanering. Vi besitter en unik kombination av kompetenser för att lyfta, stärka och utveckla platser, vilket bidrar till att våra uppdragsgivares projekt blir framgångsrika. Vi har varit verksamma i branschen i över 10 år.

Platsen och människan

Vårt perspektiv på samhällsplanering utgår från människans upplevelse av platsen. Platsen kan definieras som staden, stadsdelen eller bostadsområdet. I våra analyser identifierar vi de kulturella resurser som bygger upp platsens identitet, anseende, varumärke eller själ. Med tydlig förankring i platsens särart tillhandahåller vi en gedigen analys för att utveckla och lyfta ett område.

Nyskapande kunskapsföretag

Som mångsysslande och nyskapande kunskapsföretag är det självklart för oss att ständigt utveckla vår kompetens och våra metoder inom modern samhällsplanering. Det gör att vi även bidrar till att utveckla våra kunders arbetssätt.

Att fånga platsens själ

Alla platser är unika. Det är därför viktigt att förstå vilka komponenter som gör platsen till vad den är. Vi fokuserar på att identifiera de sociala och kulturella resurser som utgör platsens själ. Det skapar en djupare förståelse inför utveckling av platsens funktion och varumärke.

Vi är övertygade om att varje plats kan lyftas, utvecklas och förbättras med tillräcklig kunskap om dess mjuka värden. Kunskapen finns bland annat hos de som använder platsen, och i dialog med dem skapar vi en bättre förståelse.

Vi tror på lyhördhet inför det som är svårt att se med blotta ögat, eller sätta fingret på. Vi tror att platser bör utvecklas med kunskap om medborgarnas perspektiv, och med hänsyn till platsens identitet eller själ – dess Genius Loci.

Anna Degerfeldt

Anna Degerfeldt

Socialantropolog / Utredare

Anna Degerfeldt har läst en master i socialantropologi vid Stockholms Universitet och University of Vienna och har goda kunskaper i etnografisk metod, intervjuteknik och intersektionell teori. Anna arbetar löpande med samverkan, platsutveckling och trygghetsfrågor på uppdrag av Fastighetsägare i Järva. Anna har dessutom arbetat med delaktighet och boendedialoger i ett stort antal förstudier och dialogprocesser åt både kommuner och fastighetsägare i socioekonomiskt utsatta områden över hela Sverige.

070 - 226 11 70 

anna.degerfeldt@urbanutveckling.se

Anna Molin

Anna Molin

Samhällsplanerare / Utredare

Anna Molin har lång erfarenhet av att jobba med boendedialog i socioekonomiskt utsatta områden. Just nu är Anna byggprojektledare för en upprustning av utemiljön i en satsning där Urban Utveckling också genomfört boendedialog och tagit fram åtgärdsförslag. Anna har arbetat på bolaget i fyra år, bland annat med jämställda utemiljöer, tillgänglighetsinventeringar och som utredare i flertalet analyser och utvärderingar. 

 

070 - 713 96 05

anna.molin@urbanutveckling.se

Daniel Nilsson

Daniel Nilsson

Geograf / Utredare

Daniel Nilsson har bred erfarenhet av att genomföra kartläggningar, analyser och åtgärdsplaner om tillgänglighet och trygghet på en stadsdels- och kommunövergripande nivå. Daniel har en kandidatexamen i geografi och har bl.a. läst kurser inom statsvetenskap och historia samt hantering av GIS-system. Daniel har även genomfört flertalet förstudier inför utveckling i socioekonomiskt utsatta områden där fokus varit att utveckla platsen i dialog med de boende. 

073 - 917 13 60

daniel.nilsson@urbanutveckling.se

Goncagül Maasoglu

Goncagül Maasoglu

Samhällsplanerare

Goncagül studerar ingenjörsprogrammet i Samhällsbyggnad vid KTH och arbetar på Urban Utveckling parallellt med sina studier. Hon besitter kunskaper inom CPTD och Situationell brottsprevention. Hon har skrivit sitt kandidatarbete om hur den fysiska miljön kan verka brottsförebyggande. Goncagül arbetar främst med utredningar kopplade till brottsförebyggande arbete. 

gonca.maasoglu@urbanutveckling.se

Gustav Franchell

Gustav Franchell

Samhällsplanerare

Gustav Franchell har en kandidatexamen i samhällsplanering vid Uppsala universitet. Gustav har bl.a. läst kurser inom statsvetenskap, sociologi, hållbar utveckling och GIS. Gustav har i synnerhet arbetat med boendedialoger och analys inför utveckling i socioekonomiskt utsatta områden, samt tillgänglighetsutredningar.

070 - 721 35 97

gustav.franchell@urbanutveckling.se

Helena Kihlanki

Helena Kihlanki

Samhällsplanerare

Helena Kihlanki har en master i hållbar samhällsplanering och stadsutformning, och en kandidatexamen i kulturgeografi. Helena har därmed en bred kompetens inom stadsbyggnad goda kunskaper inom strategisk och fysisk planering samt miljövetenskap. Helena har framförallt arbetat med boendedialoger och analys av utemiljöer i socioekonomiskt utsatta områden.

070 - 608 50 25

helena.kihlanki@urbanutveckling.se

Linnea Eklöf

Linnea Eklöf

Samhällsplanerare

Linnea har en examen i Kulturgeografi från Uppsala Universitet och har läst kurser inom etnologi, statsvetenskap och grafisk gestaltning. Hon besitter kunskaper inom intervjuteknik och analys av boendenära och offentliga miljöer. Framförallt har Linnea arbetat med att öka delaktigheten vid utveckling av närmiljöer i form av boendedialoger och uppsökande arbete, och har även jobbat med analys och åtgärdsförslag i socialt utsatta bostadsområden.

070 - 14 20 745

linnea.eklof@urbanutveckling.se

Oliver Berger

Oliver Berger

Samhällsplanerare / Statsvetare

Oliver Berger har en master i samhällsplanering vid Stockholms Universitet och en kandidat i statsvetenskap vid Linköpings Universitet. Oliver har erfarenhet av kvalificerat analysarbete och särskilda kunskaper inom bostadsförsörjning och rollfördelning inom bostadsfrågor. Oliver har bland annat genomfört kartläggning och utredningar i utsatta bostadsområden, deltagit i en utvärdering av trygghet och brottsförebyggande insatser i förortscentrum, samt tillgänglighetsutredningar. Oliver arbetar löpande med samverkan, platsutveckling och trygghetsfrågor på uppdrag av Hässelby-Vällingby Fastighetsägare samt Skärholmens Fastighetsägare. 

072 - 370 59 14

oliver.berger@urbanutveckling.se

Tobias Karström

Tobias Karström

Samhällsplanerare

Tobias Karström har en master i samhällsplanering och en fil.kand i sociologi. Tobias har en bred kunskapsbas inom samhällsvetenskap samt fördjupade kunskaper inom situationell brottsprevention och etnografiska metoder samt metodologisk erfarenhet av att arbeta empiriskt med statistiska analyser i SPSS. Tobias har bland annat deltagit i en utvärdering av trygghet och brottsförebyggande insatser i förortscentrum samt i en studie om akustisk design. Tobias arbetar löpande med samverkan, platsutveckling och trygghetsfrågor på uppdrag av Rågsveds Fastighetsägare.

073 - 693 89 45

tobias.karstrom@urbanutveckling.se

Vilhelm Meyer

Vilhelm Meyer

Samhällsplanerare / VD

Vilhelm Meyer är utbildad samhällsplanerare vid Stockholms universitet och arbetar som utredare och VD på Urban Utveckling. Vilhelm har medverkat i att utveckla ett stort antal hållbara livsmiljöer för landets största kommuner och bostadsbolag. Uppdragen bygger på analyser av människan och platsen samt på analyser av de sociala konsekvenserna kopplade till olika planeringsprojekt.

070 - 910 67 91

vilhelm.meyer@urbanutveckling.se