Kontakta oss

Det går alltid bra att kontakta VD Vilhelm Meyer på vilhelm.meyer@urbanutveckling.se eller 08 - 35 43 45. Kontaktuppgifter till övriga medarbetare finns nedan.

Medarbetare

Anna Degerfeldt

Anna Degerfeldt

Socialantropolog / Projektledare

Anna Degerfeldt har läst en master i socialantropologi vid Stockholms Universitet och University of Vienna och har goda kunskaper i etnografisk metod, intervjuteknik och intersektionell teori. Anna arbetar löpande med samverkan, platsutveckling och trygghetsfrågor på uppdrag av Fastighetsägare i Järva. Anna har dessutom arbetat med delaktighet och boendedialoger i ett stort antal förstudier och dialogprocesser åt både kommuner och fastighetsägare i socioekonomiskt utsatta områden över hela Sverige.

070 - 226 11 70

anna.degerfeldt@urbanutveckling.se

Anna Molin

Anna Molin

Samhällsplanerare / Utredare

Anna Molin har lång erfarenhet av att jobba med boendedialog i socioekonomiskt utsatta områden. Just nu är Anna byggprojektledare för en upprustning av utemiljön i en satsning där Urban Utveckling också genomfört boendedialog och tagit fram åtgärdsförslag. Anna har arbetat på bolaget i fem år, bland annat med jämställda utemiljöer, tillgänglighetsinventeringar och som utredare i flertalet analyser och utvärderingar. 

Anna är föräldraledig för tillfället.

anna.molin@urbanutveckling.se

Daniel Nilsson

Daniel Nilsson

Projektledare social hållbarhet

Daniel Nilsson har bred erfarenhet av att genomföra kartläggningar, analyser och åtgärdsplaner om tillgänglighet och trygghet på en stadsdels- och kommunövergripande nivå. Daniel har en kandidatexamen i geografi och har bl.a. läst kurser inom statsvetenskap och historia samt hantering av GIS-system. Daniel har även genomfört flertalet förstudier inför utveckling i socioekonomiskt utsatta områden där fokus varit att utveckla platsen i dialog med de boende. 

073 - 917 13 60

daniel.nilsson@urbanutveckling.se

Fredrik Häfker

Fredrik Häfker

Affärsutvecklare

Fredrik Häfker är utbildad vid IHM Business School och arbetar med kommunikation och marknadsföring. Fredrik har gedigen erfarenhet av att arrangera möten och utveckla relationer.

076 – 320 53 33

fredrik.hafker@urbanutveckling.se

Goncagül Maasoglu

Goncagül Maasoglu

Samhällsplanerare

Goncagül studerar ingenjörsprogrammet i Samhällsbyggnad vid KTH och arbetar på Urban Utveckling parallellt med sina studier. Hon besitter kunskaper inom CPTED och Situationell brottsprevention. Hon har skrivit sitt kandidatarbete om hur den fysiska miljön kan verka brottsförebyggande. Goncagül arbetar främst med utredningar kopplade till brottsförebyggande arbete. 

gonca.maasoglu@urbanutveckling.se

Gustav Franchell

Gustav Franchell

Utredare social hållbarhet

Gustav Franchell har en kandidatexamen i samhällsplanering vid Uppsala universitet. Gustav har bl.a. läst kurser inom statsvetenskap, sociologi, hållbar utveckling och GIS. Gustav har i synnerhet arbetat med boendedialoger och analys inför utveckling i socioekonomiskt utsatta områden, samt tillgänglighetsutredningar.

070 - 721 35 97

gustav.franchell@urbanutveckling.se

Helena Kihlanki

Helena Kihlanki

Social hållbarhetsstrateg

Helena Kihlanki har en master i hållbar samhällsplanering och stadsutformning samt en kandidatexamen i kulturgeografi. Helena har därmed en bred kompetens inom stadsbyggnad goda kunskaper inom strategisk och fysisk planering samt miljövetenskap. Helena har framförallt arbetat med boendedialoger och analys av utemiljöer i socioekonomiskt utsatta områden.

070 - 608 50 25

helena.kihlanki@urbanutveckling.se

Julia Tommosgård

Julia Tommosgård

Konsult Social hållbarhet

Stadsplanerare med fokus på platsutveckling, dialog och delaktighet.

079-079 00 12

julia.tommosgard@urbanutveckling.se

Linnea Eklöf

Linnea Eklöf

Projektledare på Fastighetsägare i Järva

Linnea har en kandidatexamen i kulturgeografi från Uppsala universitet och har läst kurser inom etnologi, statsvetenskap och grafisk gestaltning. Hon besitter kunskaper inom intervjuteknik och analys av boendenära och offentliga miljöer. Framförallt har Linnea arbetat med att öka delaktigheten vid utveckling av närmiljöer i form av boendedialoger och uppsökande arbete. Hon har även arbetat med analys och åtgärdsförslag i socialt utsatta bostadsområden. Linnea arbetar löpande med samverkan, platsutveckling och trygghetsfrågor på uppdrag av Fastighetsägare i Järva.

070 - 494 40 28

linnea.eklof@urbanutveckling.se

Oliver Berger

Oliver Berger

Samhällsplanerare / Projektledare

Oliver Berger har en master i samhällsplanering vid Stockholms universitet och en kandidat i statsvetenskap vid Linköpings universitet. Oliver har erfarenhet av kvalificerat analysarbete och särskilda kunskaper inom bostadsförsörjning och rollfördelning inom bostadsfrågor. Oliver har bland annat genomfört kartläggning och utredningar i utsatta bostadsområden, deltagit i en utvärdering av trygghet och brottsförebyggande insatser i förortscentrum, samt utfört tillgänglighetsutredningar. Oliver arbetar löpande med samverkan, platsutveckling och trygghetsfrågor på uppdrag av Hässelby-Vällingby Fastighetsägare samt Skärholmens Fastighetsägare. 

073 - 068 93 61

oliver.berger@urbanutveckling.se

Tobias Karström

Tobias Karström

Samhällsplanerare

Tobias Karström har en master i samhällsplanering och en fil.kand i sociologi. Tobias har en bred kunskapsbas inom samhällsvetenskap samt fördjupade kunskaper inom situationell brottsprevention och etnografiska metoder samt metodologisk erfarenhet av att arbeta empiriskt med statistiska analyser i SPSS. Tobias har bland annat deltagit i en utvärdering av trygghet och brottsförebyggande insatser i förortscentrum samt i en studie om akustisk design. Tobias arbetar löpande med samverkan, platsutveckling och trygghetsfrågor på uppdrag av Rågsveds Fastighetsägare.

073 - 693 89 45

tobias.karstrom@urbanutveckling.se

Vilhelm Meyer

Vilhelm Meyer

Samhällsplanerare / VD

Vilhelm Meyer är utbildad samhällsplanerare vid Stockholms universitet och arbetar som utredare och VD på Urban Utveckling. Vilhelm har medverkat i att utveckla ett stort antal hållbara livsmiljöer för landets största kommuner och bostadsbolag. Uppdragen bygger på analyser av människan och platsen samt på analyser av de sociala konsekvenserna kopplade till olika planeringsprojekt.

070 - 910 67 91

vilhelm.meyer@urbanutveckling.se