Urban Utveckling vinner upphandling tillsammans med Evidens om analys av planprogram i Araby för Växjö kommun!

Tillsammans med Evidensgruppen vann vi i september en upphandling om att analysera Växjö kommun planprogram för stadsdelen Araby.

Planprogrammet togs fram för drygt 10 år sedan med ambitionen att utgöra en långsiktig strategi och viljeriktning för den fysiska miljön i området. Planprogrammets inriktning syftade till att bryta funktions- och trafiksepareringen i området, utveckla attraktiva mötesplatser, förtäta och möjliggöra en lokal boendekarriär, få en större variation avseende gestaltning och upplåtelseformer samt öppna upp området genom fler och tydligare entréer till stadsdelen.

Vår utredning syftar till att undersöka hur kommunens planprogram och strategi för utveckling av den fysiska miljön har aktualiserats, i vilken grad som strategierna har implementerats, samt hur kommuner bör arbeta med förändringar i den fysiska miljön i socioekonomiskt utsatta bostadsområden. Urban Utveckling genomför en policyanalys, forskningsöversikt och en intervjustudie.

Urban Utveckling vinner upphandling om mötesplats i Brandkärr för Nyköpings kommun!

Urban Utveckling är mycket glada över att vi får vara med och bidra till en ökad kunskap för Nyköpings kommun om förutsättningarna för en ny mötesplats i Brandkärr. Nyköpings kommun är en av 32 kommuner i Sverige som har områden med socioekonomiska utmaningar som arbetar med en särskild satsning för att motverka segregation.

Urban Utveckling har under snart 15 års tid arbetat med sociala analyser och samhällsutvecklingsfrågor i socioekonomiskt utsatta bostadsområden. Under de senaste åren har vi genomfört dialoger med boende och andra aktörer i socialt utsatta bostadsområden i ett stort antal olika kommuner.

Brandkarr_komprimerad.jpeg

Fredriksbergsparken

På uppdrag och tillsammans med Bostads AB Mimer genomförde vi en boendedialog i stadsdelen Fredriksberg i Västerås. Denna fantastiska park har utvecklats med utgångspunkt från de som bor och verkar i stadsdelen med målet att skapa en plats där alla är välkomna. Se filmen här. 

Analys av Svenska Bostäders tillgänglighetsinventering

Svenska Bostäder tar sitt ansvar inom Stockholms stads delaktighetsprogram genom att se över var det finns bäst förutsättningar för att anpassa det befintliga bostadsbeståndet för äldre och personer med funktionshinder. Med utgångspunkt i den tillgänglighetsinventering som utfördes av bostadsbeståndet har Urban Utveckling fått i uppdrag att analysera dess resultat för att ge Svenska Bostäder förslag på strategisk inriktning för tillgänglighetsanpassningar vid kommande renovering och underhåll. Arbetet kommer presenteras för distriktschefer och övrig berörd personal. För mer info kontakta Daniel Nilsson.

Daniel Nilsson - 073 - 917 13 60, daniel.nilsson@urbanutveckling.se

Trygghetsvandring i Uddevalla

Urban Utveckling genomförde förra veckan trygghetsvandringar i Dalaberg och Hovhult tillsammans med Bostadsstiftelsen Uddevallahem, polis, vaktbolag, Hyresgästföreningen, Balder, Uddevalla kommun samt boende. Trygghetsvandringarna hann göras precis innan snövädret kom och gav många olika perspektiv på hur områdena upplevs under kvällstid. Vi ser fram emot det fortsatta arbetet tillsammans med Bostadsstiftelsen Uddevallahem i Dalaberg där workshops med boende kommer hållas under våren. Kontakta Daniel Nilsson för mer information.

Uddevallahem_2.jpg