Platsbesök på Fredriksberg!

Under föregående vecka besökte vi den stora lekplatsen i Fredriksberg/Råby där vi fått i uppdrag att utveckla den befintliga lek- och aktivitetsplatsen. Detta är redan en fantastisk plats som utgör en central mötesplats i området. Syftet med projektet är att platsen ska bli attraktiv för ännu fler och utgöra en aktiv mötesplats större del av året. Snart börjar vi skissa på hur platsen kan utvecklas på bästa sätt utifrån platsens förutsättningar samt hyresgästernas önskemål.

Vi är oerhört peppade på detta projekt, nu kör vi!

 IMG 0214IMG 0212

Föräldrar bidrar till lyft av bostadsgårdar i Rågsved

I förra veckan besökte Linnea och Merete från Urban Utveckling samt Lotta från Familjebostäder föräldrar på öppna förskolan i Rågsved. Besöket var en del av den boendedialog Urban Utveckling genomför tillsammans med Familjebostäder i Rågsved. Syftet med denna boendedialog är att ta reda på hur de boende upplever sina gårdar och miljön och hur de kan tänka sig utveckla gårdarna kring Familjebostäders fastigheter.

Det kan ofta vara svårt att engagera föräldrar i en boendedialog för att de av naturliga skäl har andra prioriteringar än att gå på dialogmöten. De är dock en viktig grupp att ha dialog med eftersom de och deras barn använder utemiljön och gårdarna mycket och därför åker vi ut till dem istället. Till exempel på öppna förskolan.

En boendedialog har ett begränsat antal intressenter, ofta är det endast de som bor i de berörda fastigheter som tillfrågas och som är intresserade i att delta. När vi besöker öppna förskolan vet vi inte om vi kommer träffa föräldrar som bor i de områden som vi jobbar med, men det är en chans vi tar för att det ändå är värdefullt att prata med föräldrar generellt. Boendes synpunkter och idéer är nödvändigtvis inte lokalt förankrade, vilket innebär att de kanske inte enbart eller inte alls handlar om de områden vi jobbar med. Men deras erfarenheter som föräldrar och användare av parker och lekplatser är ändå användbara. Föräldrarna kan berätta om deras favoritplatser, platser som funkar både för föräldrarna och för barnen. De kan berätta om vad de gillar med dessa platser och vad de saknar. Flera föräldrar nämnde att de gillar lekplatser som talar till barnens och föräldrarnas fantasi. Andra påpekade att det ibland saknas bänkar som är värdefulla för både mammor som vill kunna amma sitt barn i parken och för föräldrar till lite större barn som leker själv på lekplatsen. Många åker gärna till bemannade parklekar där det är möjligt att köpa fika och till de lite större lekplatser där det finns ett stort och varierat utbud av lekutrustning.

Det är såklart inte alltid att föräldrarna har tid, eller energi, att åka till de större lekplatserna och då är det bra att ha en lekplats på den egna gården. De mindre och bostadsnära lekplatserna fyller syftet att kunna leka en kortare stund, på väg till och från något till exempel på väg hem från dagis eller en kort stund innan middagen. Då är de mindre barnen ganska nöjda med lite, anser en mamma och lekplatsen behöver inte vara så märkvärdig, en sandlåda och några gungor räcker för de korta, spontana besöken. Dock var inte alla föräldrar nöjda med sina egna gårdar som ibland inte innehåller så mycket för barnen. En förälder berättade om bostadsgården där hennes barn växte upp, där förbud gjorde att de alltid gick iväg till en närliggande lekplats för att barnen kunde leka fritt.

Föräldrarnas erfarenheter och synpunkter från öppna förskolan kommer tillsammans med övriga synpunkter och erfarenheter att ligga till grund för den analys Urban Utveckling kommer göra av hur utemiljön kan rustas upp på bästa sätt. Nästa aktivitet är ett besök på Fritidsgården där vi ska ha en workshop med unga i Rågsved. Fortsättning följer… 

20190403 1104361

Urban Utveckling på "Råd för framtiden"

Urban Utveckling har den 3 – 4 april deltagit på konferensen Råd för framtiden som arrangeras av Brottsförebyggande rådet (Brå) och ställt ut en poster för projektet ”Brottspreventiva och trygghetsfrämjande aspekter av byggd miljö”. Konferensen ägde rum på Svenska Mässan i Göteborg, där Tobias Karström som har producerat postern blev inbjuden till att presentera projektet. Projektet finansierades av BRÅ och är en fallstudie av tio olika förortscentrum med varierad storlek och karaktär. Fallstudien använde sig av flera metoder så som sammanställning av brottsstatistik, observationer och intervjuer. Syftet var att skapa ett ramverk för hur fastighetsägare och centrumägare kan arbeta brottsförebyggande med hjälp av fysiska åtgärder.

Konferensen har haft ett stort fokus på ”Business Improvement Districts” (BID), vilket är ett av Urban Utvecklings större affärsområden. Urban Utveckling har besökt Gamlestaden, där det finns ett BID och lyssnat på Barbara Askins som har presenterat utvecklingen i stadsdelen Harlem i New York och hur BID:s som samverkansform har möjliggjort utvecklingen. Vidare har Helena Holmberg, BID-samordnare i i BID Gamlestaden presenterat hur fastighetsägarföreningar systematiskt bidragit till att göra utsatta områden attraktivare och tryggare.

Läs rapporten Brottspreventiva och Trygghetsfrämjande aspekter av byggd miljö i sin helhet här

 

 Namnlös

Bilder från konferensen

Urban Utveckling nätverkar med Lunds universitet och CASE

Sverige har många kommuner med en växande andel äldre. Det finns och kommer att finnas ett ökat behov av att befintliga bostäder anpassas så att de blir trygga och funktionella för äldre. Parallellt med detta är det en utmaning för många kommuner att bygga nya bostäder som kan efterfrågas av äldre.

I ett sådant läge finns det anledning att se över hur det befintliga bostadsbeståndet kan utvecklas ur ett äldreperspektiv, något som vår erfarenhet visar att det ofta finns goda möjligheter för utan att det behöver innebära större kostnader för vare sig fastighetsägare eller kommun.

Vi bjöd in Oskar Jonsson, Fil. Dr i Industridesign vid Lunds universitet till oss för att berätta om sitt arbete inom det tvärvetenskapliga forskningsmiljön CASE (Centre for Ageing and Supportive Environments) som utvecklar kunskap om stödjande miljöer för den åldrande befolkningen. Just nu pågår där ett arbete med att utveckla ett webbaserat system som ska kunna användas som ett beslutsstöd för att utvärdera tillgänglighet i boendet i förhållande till individens funktionsförmåga. Syftet med systemet är att vid bostadsförmedling kunna uppnå en förbättrad bostadsmatchning för personer som behöver en anpassad bostad, och att på ett systematiskt och objektivt sätt kartlägga bostadsbeståndets förutsättningar att möta den åldrande befolkningens behov.

Läs mer om det aktuella forskningsprojektet här

 

Vi ser med stort intresse fram emot att följa Oskars arbete och utvecklingen av de projekt som bedrivs inom CASE vid Lunds universitet. 

56334684 363234260955922 7415044179350257664 n

 

Att utvärdera målsättningar i stadsdelsutvecklingsprojekt

Hur utvärderar man något abstrakt som ett stadsdelsutvecklingsprojekt som framförallt vill stärka social hållbarhet och kollektiv förmåga? Urban Utveckling har med hjälp av både kvalitativa och kvantitativa metoder utvärderat Stockholmshem lokala stadsdelsutvecklingsprojekt "Bagarmossen Smartup" vision, effekt- och projektmål. Projektet drevs mellan 2014 och 2017 med målet att främja en hållbar och positiv utveckling i Bagarmossen, genom att på olika sätt stötta befintliga lokala engagemang och intressen.

Statistik svarade på om de mätbara målen uppfyllts och gav indikationer på hur området förändrats medan kvalitativa metoder som observationer, platsbesök och intervjuer gav en djupare förståelse för hur delprojekten påverkat stadsdelen och uppfattats av deltagarna och Bagisborna själva.

Projektet har givit oss viktiga lärdomar om hur man kan formulera målsättningar och utvärdera stadsdelsutvecklingsprojekt. Vi hoppas att vårt arbete bidrar till insikter gällande hur man som bostadsbolag kan arbeta kunskapsbaserat och mer effektivt med stadsutveckling, social hållbarhet och kollektiv förmåga.