Områdesutveckling genom fastighetsägarsamverkan och BIDs

”Ett tryggt bostadsområde” är numera den viktigaste faktorn vid bostadsköp i Malmö, Göteborg och Stockholm enligt en ny Sifo-undersökning. Vår medarbetare Anna Degerfeldt, socialantropolog och projektledare i bland annat Fastighetsägare i Järva, skriver i senaste numret av Samhällsbyggaren om hur du som fastighetsägare kan skapa bättre förutsättningar för positiv områdesutveckling och ett attraktivare och tryggare bostadsområde genom BIDs och samverkan.

Artikeln var med i Samhällsbyggaren nr 2 2019

Läs artikeln i sin helhet här

Termovägen utomhus

Vi fortsätter med vårt dialogarbete i projektet ”Termovägen utomhus” där hyresgästerna involveras genom hela projektet. I dialogen har det framkommit att en källa till otrygghet är bilkörningen i området och att bilar ställs upp på olämpliga platser. Detta har resulterat i en trafikutredning där problembilden kartlagts och potentiella lösningar föreslagits där hänsyn tas till räddningstjänst, polis, soptömning och varuleveranser.

image001

Utvärdera mera!

Stort fokus riktas just nu mot situationell brottsprevention och hur den fysiska miljön kan utformas för att skapa så trygga och säkra platser som möjligt. Brottslighet och upplevelsen av trygghet är komplexa frågor som ingen aktör eller bransch själva kan lösa. Däremot tror vi starkt på att det går att skapa goda förutsättningar genom stadsplanering, arkitektur och fysiska åtgärder.

Men, praktiknära forskning och utvärderingar av denna typ av insatser genomförs fortfarande i alldeles för låg grad. Vad fungerar och i vilken kontext? Vad kan vi lära oss?

Urban Utveckling utvärderade under 2015 och 2016 ett trygghetsskapande belysningsprojekt i gångtunnlarna vid Nytorps mosse på uppdrag av Huddinge kommun. Tunnlarna fick sin nya utformning efter en designdialog med flickor, utförd av Topia landskapsarkitekter, i ett försök att komma tillrätta med en av de platser som upplevdes som mest otrygg i kommunen. Studien genomfördes med stöd av Brå och undersökte i vilken utsträckning ungdomars delaktighet i utformningen av offentliga miljöer som upplevs otrygga och brottsbelastade, kan minska brottsfrekvensen och öka tryggheten på platsen.

Utvärderingen visade att en majoritet faktiskt upplevde platsen som tryggare och trevligare samt att klotter och skadegörelse minskade drastiskt kort efter färdigställandet, för att återkomma mer ett år senare. Långsiktighet visar sig ofta vara en nyckelfaktor. Därför är vi glada att se att tunnlarna och Huddinge kommuns projekt nu ingår i en ny uppföljning av trygghetsskapande åtgärder som ArkDes (Arkitektur- och designcentrum) låtit ta fram. Utvärdera mera!

Läs studien i sin helhet här

Urban Utveckling på Bostadsforum 2019

Urban Utveckling besökte under föregående vecka Bostadsforum 2019 i Solna som gav en initierad bild av vad som händer på bostadsmarknaden i Sverige och vilka frågor som är aktuella för kommuner och fastighetsägare.

Något vi särskilt tar med oss är det som nationalekonomen Ingvar Nilsson nämnde, nämligen att det lönar sig att jobba med social mobilisering i de utsatta stadsdelarna. Det känns bra att höra för oss som jobbar aktivt med delaktighetsfrågor i bostadsområden!

IMG 1075IMG 1080