Flera nyanser av Vårberg

 

Med anledning av Urban Utvecklings uppdrag för Skärholmens fastighetsägarförening som syftar till att förbättra bilden av Vårberg blir Johan Wahlgren intervjuad i senaste numret av Etc Stockholm , bland annat om medias betydelse för stigmatiseringen av bostadsområden. 

– Det går att göra en hel del. Men så länge nyhetsbevakningen fokuserar enbart negativt på ett område arbetar vi tyvärr i motvind, säger Johan Wahlgren.
Vårberg

Tillgänglighetsinventering i Skellefteå kommun

Urban Utveckling har fått i uppdrag av Skellefteå kommun att utföra en inventering av tillgängligheten i flerbostadshus. Inventeringen ska ge en helhetsbild om bostäderna och dess funktion för personer med funktionsnedsättning. Med tillgänglighetsinventering menas att möjligheten att ta sig fram med rollator och rullstol i bostadsområdena kommer att bedömas. Såväl gårdar, parkeringar och andra allmänna utrymmen kommer att inventeras. Projektet ska ge Skellefteå kommun en ökad förståelse för hur fastigheterna kan utvecklas för att underlätta boendet för alla. Urban Utveckling kommer att presentera resultatet senare i höst.

.DSC02463

Regeringsupprag om ökat småhusbyggande slutfört! Delrapport 2 publiceras här!

På uppdrag av Boverkets analysavdelning har Urban Utveckling arbetat fram en av tre delar i regeringsuppdraget Att utreda behovet av och förutsättningar för ett ökat byggande av småhus i storstadsregionerna.  Vår delrapport redovisar fördjupade studier i två kategorier. Först och främst undersöks förutsättningar för ökat byggande av småhus i områden med utbrett utanförskap, och vilka mervärden detta kan skapa i termer av blandade upplåtelseformer, ökad integration och minskad segregation. Den andra kategorin för studien har berört det vi kallar för alternativa småhus i alternativa lägen, det vill säga småhus på tak, på vatten eller på platser som på olika sätt saknar värdeskapande användningsområden. Exempel på projekt som utmanar bilden av det traditionella småhuset och visar på kreativt markutnyttjande i mer eller mindre centrala lägen lyfts fram.

Bovärden Jouni

För mer information kontakta vilhelm.meyer@urbanutveckling.se

Tillgänglighetsinventering i Säter

I juni kommer Urban Utveckling att utföra en inventering av tillgängligheten i Säterbostäders flerbostadshus. Det innebär att vi inventerar de allmänna utrymmena som bland annat avser trapphus, tvättstugor, förrådsutrymmen, miljörum, hissar och entréer.

Säter tillgänglighet kopia 

Bilden är tagen på salutorget i Säter. 

Urban Utveckling i Mariefreds tidning

Urban Utveckling genomför under våren och sommaren 2015 en inventering av tillgängligheten i Nykvarnbostäders flerbostadshus. Vårt arbete med Nykvarnsbostäder uppmärksammas i Mariefreds tidning / Måsen vecka 19, där Daniel Nilsson från Urban Utveckling och Ann Söderström, VD, på Nybo berättar om projektet. Nykvarnsbostäder har fått stöd från Boverket för att inventera tillgängligheten i flerbostadshus och arbetet sammanställs i höst. 

För mer information kontakta Daniel Nilsson på  daniel.nilsson@urbanutveckling.se,Projektansvarig på Urban Utveckling.

Måsen nybo artikel3

Tillgänglighetsinventering i Huddinge

Urban Utveckling har fått i uppdrag av Huddinge kommun att genomföra en tillgänglighetsinventering av det kommunala bostadsbolaget Huges bestånd. Arbetet görs som en del av kommunens pågående tillgänglighetsfrämjande arbete som kan läsas i Vårt Huddinge 2/2015 och nedan. Inventeringen kommer att genomföras under våren och sommaren. 

Huddingenyhet