Bostäder att bo kvar i - Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer SOU 2015:85

På uppdrag av den statliga utredningen om äldres boende SOU 2015:85 bidrog Urban Utveckling med ett kunskapsunderlag om de tillgänglighetsinventeringar av flerbostadshus som har genomförts runt om i landet. Uppdraget var att följa upp de kommuner och enskilda bostadsbolag som genomfört inventeringar för att se vilket syftet varit, hur de har gått tillväga, vilka inventeringsverktyg som använts, vilket resultatet blivit samt hur resultatet av inventeringen hittills kommit till användning. En del av uppdraget var även att ge en bild av hur avgörande Boverkets stöd för tillgänglighetsinventeringar av flerbostadshus varit för att inventeringarna utförts. 

Resultatet av uppdraget sammanställdes i en rapport som överlämnades till bostadsminister Mehmet Kaplan och äldreminister Åsa Regnér den 5 oktober.

Utredningen finns att läsa i sin helhet här:http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2015/10/mehmet-kaplan-och-asa-regner-tog-emot-utredningen-bostader-att-bo-kvar-i/

Utvärdering av lagliga graffitiväggar

DSC00426

Urban Utveckling genomför med stöd från Brottsförebyggande rådet en utvärdering av lagliga graffitiväggar. Kunskapen om hur lagliga graffitiväggar inverkar på frekvensen olaglig graffiti eller klotter är mycket begränsad. Mycket lite forskning på detta område har utförts och slutsatser som visar på lagliga graffitiväggars inverkan på brott är mycket vaga. Läs mer på BRÅs hemsida eller en artikel i Upsala nya tidning

För mer information kontakta Johan Wahlgren Projektledare på Urban Utveckling 073 - 693 89 45 eller Solveig Hollari  Utredare på BRÅ 08-527 58 400

Regeringsuppdrag om ökat småhusbyggande

DSC00426

Bild: Utopia Arkitekter

På uppdrag av Boverkets analysavdelning har Urban Utveckling arbetat fram en av tre delar i regeringsuppdraget Att utreda behovet av och förutsättningar för ett ökat byggande av småhus i storstadsregionerna.  Vår delrapport redovisar fördjupade studier i två kategorier. Först och främst undersöks förutsättningar för ökat byggande av småhus i områden med utbrett utanförskap, och vilka mervärden detta kan skapa i termer av blandade upplåtelseformer, ökad integration och minskad segregation.

Läs mer här.

Inventering av tillgänglighet i Krokoms kommun

Med start v. 41 kommer Urban Utveckling utföra en tillgänglighetsinventering i flerbostadshus i Krokoms kommun. Det innebär att vi inventerar de allmäna utrymmena som bland annat avser trapphus,tvättstugor, förrådsutrymmen, miljörum, entréer och hissar. 

För mer information kontakta Daniel Nilsson på daniel.nilsson@urbanutveckling.se, projektansvarig på Urban Utveckling.

Inventering av tillgänglighet i Karlskoga kommun

Urban Utveckling fick i uppdrag av Karskoga kommun att inventera tillgängligheten i flerbostadshus. I Karlskoga tidningen blir Vilhelm Meyer intervjuad tillsammans med representanter från Karlskoga kommun och Karlskogahem om hur man kan göra entréer nåbara med enkla åtgärder.

artikel bild Karlskoga