Utvärdering av lagliga graffitiväggar

DSC00426

Urban Utveckling genomför med stöd från Brottsförebyggande rådet en utvärdering av lagliga graffitiväggar. Kunskapen om hur lagliga graffitiväggar inverkar på frekvensen olaglig graffiti eller klotter är mycket begränsad. Mycket lite forskning på detta område har utförts och slutsatser som visar på lagliga graffitiväggars inverkan på brott är mycket vaga. Läs mer på BRÅs hemsida eller en artikel i Upsala nya tidning

För mer information kontakta Johan Wahlgren Projektledare på Urban Utveckling 073 - 693 89 45 eller Solveig Hollari  Utredare på BRÅ 08-527 58 400

Regeringsuppdrag om ökat småhusbyggande

DSC00426

Bild: Utopia Arkitekter

På uppdrag av Boverkets analysavdelning har Urban Utveckling arbetat fram en av tre delar i regeringsuppdraget Att utreda behovet av och förutsättningar för ett ökat byggande av småhus i storstadsregionerna.  Vår delrapport redovisar fördjupade studier i två kategorier. Först och främst undersöks förutsättningar för ökat byggande av småhus i områden med utbrett utanförskap, och vilka mervärden detta kan skapa i termer av blandade upplåtelseformer, ökad integration och minskad segregation.

Läs mer här.

Inventering av tillgänglighet i Krokoms kommun

Med start v. 41 kommer Urban Utveckling utföra en tillgänglighetsinventering i flerbostadshus i Krokoms kommun. Det innebär att vi inventerar de allmäna utrymmena som bland annat avser trapphus,tvättstugor, förrådsutrymmen, miljörum, entréer och hissar. 

För mer information kontakta Daniel Nilsson på daniel.nilsson@urbanutveckling.se, projektansvarig på Urban Utveckling.

Inventering av tillgänglighet i Karlskoga kommun

Urban Utveckling fick i uppdrag av Karskoga kommun att inventera tillgängligheten i flerbostadshus. I Karlskoga tidningen blir Vilhelm Meyer intervjuad tillsammans med representanter från Karlskoga kommun och Karlskogahem om hur man kan göra entréer nåbara med enkla åtgärder.

artikel bild Karlskoga

Flera nyanser av Vårberg

 

Med anledning av Urban Utvecklings uppdrag för Skärholmens fastighetsägarförening som syftar till att förbättra bilden av Vårberg blir Johan Wahlgren intervjuad i senaste numret av Etc Stockholm , bland annat om medias betydelse för stigmatiseringen av bostadsområden. 

– Det går att göra en hel del. Men så länge nyhetsbevakningen fokuserar enbart negativt på ett område arbetar vi tyvärr i motvind, säger Johan Wahlgren.
Vårberg