Tillgänglighetsprojekt för Tierpsbyggen

Urban Utveckling kommer under året genomföra ett projekt med fokus på ökad tillgänglighet och trygghet i några av Tierpsbyggens bostadsområden. Projektet kommer dels syfta till att utveckla medvetenheten kring att arbeta med dessa frågor bland den egna personalen, och dels att ta fram en strategi för hur Tierpsbyggen kan strategiskt planera för standardhöjande tillgänglighetsåtgärder i beståndet. För mer info kontakta Daniel Nilsson

Utvärdering av seniorboende för Kopparstaden

Urban Utveckling genomför under våren en utvärdering av ett av Kopparstadens seniorboenden i Falun med fokus på att hitta smarta lösningar vid ombyggnationer av hus från miljonprogrammet, samt att utvärdera den del av fastigheten som redan är tillgänglighetsanpassad. För mer info kontakta Daniel Nilsson

Inventering av enkelt avhjälpta hinder

Urban Utveckling genomför under våren en inventering av enkelt avhjälpta hinder i Storfors kommun i Värmland. Ett flertal skolor, förskolor och andra publika lokaler utvärderas med målet att ge kommunen ett underlag inför planeringen av ombyggnationer etc. För mer info kontakta Daniel Nilsson

Urban Utveckling utvärderar gestaltningsprojekt i Huddinge

Urban Utveckling genomför en utvärdering av ett gestaltningsprojekt i två gångtunnlar vid Nytorps mosse i Huddinge på uppdrag av Huddinge kommun. Utvärderingen kommer att pågå till och med 2018 och ska försöka svara på i vilken utsträckning ungdomars delaktighet i utformningen av offentliga miljöer kan minska brottsfrekvensen och öka tryggheten på platser som upplevs som otrygga och är brottsbelastade. Projektet har möjliggjorts genom ekonomiskt stöd från Brottsförebyggande rådet.