Jämställd skolgård i Skäggetorp, Linköping

"Projektet heter Jämställd skolgård, och tanken är att projektet ska präglas av elevernas delaktighet, med fokus på dialog om vad jämställdhet är, och hur skolgården kan bli mer jämställd. I dag sätts spadarna i jorden och skolgården kan börja växa fram." Hör rektor Kajsa Andersson berätta om projektet på Sveriges radio P4.

Utemiljö och dialogprocesser

Nu börjar Boverkets stöd till utemiljöer delas ut. Lessebohus är en av de fastighetsägare vi hjälpt söka stöd, och nu börjar det spännande arbetet med att planera den omfattande dialogprocessen. Hör VD Håkan Bergström på Lessebohus berätta om den stundande renoveringen av utemiljön på Sveriges radio P4.

Behov av fler småhus - Villaägarna nr: 5, 2016

Urban Utveckling & Samhällsplanering fick i uppdrag av Boverket under 2015-2016 att utreda behovet av och förutsättningarna för ökat byggande av småhus. I det senaste numret (nr:5, 2016) av Villaägarna uppmärksammas rapporten och Johan Wahlgren redogör om behovet av att hitta kreativa sätta att bygga på, för att inrymma fler småhus i den redan befintliga villastaden. Läs hela artkeln genom att klicka på bilden.  

IMG 1596

"Fri konstnärlig plattform eller sanktionerad brottskultur? " - Utvärdering av öppna graffitiväggar som möjlig brottsprevention

Urban Utveckling har i dagarna avslutat ett knappt tvåårigt utredningsarbete med ekonomiskt stöd från Brottsförebyggande rådet, där den brottsförebyggande effekten av öppna graffitiväggar undersökts. Det har varit svårt att utvärdera företeelsen ur ett brottsförebyggande perspektiv, eftersom förekomsten av öppna väggar generellt är relativt begränsad. -Det blir lite som att utvärdera effekten av en trygghetssatsning längs en mörk gångväg, om man glömt att sätta upp belysning på delar av sträckan, säger projektledare Johan Wahlgren. Det sammantagna resultatet av den insamlade datan, i form av 279 intervjuer och analyserad anmälningsstatistik ger stöd för att öppna graffitiväggar kan minska mängden klotterbrott. Respondenterna ser dock främst andra funktioner med de öppna väggarna, exempelvis att de fyller funktioner som forum för kulturell och konstnärlig utveckling, agerar mötesplatser eller svarar för frågor som rör demokratiska rättigheter i det offentliga rummet. Klicka på bilden för att läsa rapporten! 

Utvardering-av-laglig-graffiti--Slutrapport-2016-10-24