Växjö kommun - Delmos

År 2009 antog Växjö kommun ett planprogram för stadsdelen Araby. Syftet med planprogrammet och tillhörande utvecklingsavtal, var att stärka områdets attraktivitet genom ett antal strategier inom fokusområdena arbete, tillväxt, utbildning, trygghet och hälsa samt delaktighet.

Under 2020 erhöll Växjö kommun medel från Delegationen mot segregation för att utvärdera planprogrammet för Araby. Tillsammans med företaget Evidens har Urban Utveckling genomfört utvärderingen. Arbetet bestod av en kvalitativ och en kvantitativ del. Urban Utveckling genomförde den kvalitativa delen genom kartläggning av genomförda insatser, intervjuer med tjänstepersoner på Växjö kommun, en benchmarkstudie av andra kommuners framgångsrika arbete samt en forskningsöversikt över boendesegregation, fysisk miljö och hur tryggheten kan påverkas av stadsdelsutveckling.

Utifrån utvärderingen presenterades ett antal rekommendationer kring åtgärder och insatser i stadsdelen som kommunen arbetat vidare utifrån.