Återbesök i Rågsved 10 år senare

År 2010 utförde Urban Utveckling en områdesanalys i Rågsved på uppdrag av Stockholmshem. Resultatet baserades på fältstudier, observationer, litteraturstudier och intervjuer med lokala aktörer. Detta ledde till en serie av åtgärder i området och vi har idag, över 10 år senare, besökt platserna igen för att själva se vilka effekter våra konkreta åtgärdsförslag ledde till på lång sikt. Vi har också pratat med Monika Gröning som var en av våra kontaktpersoner på AB Stockholmshem. Monika är idag chef för förvaltare och boendeservice på Stockholms Kooperativa Bostadsförening (SKB) men kommer ihåg samarbetet hon hade med oss för över 10 år sedan.

Hon berättar att något som hon tyckte var bra var att vi kom in med ett öppet sinne när vi analyserade platsen. Vi såg saker som varken hon själv eller hyresgästerna hade noterat. Hon berättar att både dem själva och hyresgästerna upplevde ett lyft med de platser som Urban Utveckling gjort en områdesanalys på. Hon tycker att det var bra med nya infallsvinklar och framförallt de mindre insatsförslagen vi kom med. Hon tycker att det som inte var så tydligt innan blev det när vi satte fingret på det. ”Jag tycker att alla borde göra områdesanalyser där hyresgästernas upplevelse av trygghet och trivsel är låg”, berättar Monika.

Vi gjorde återbesök på tre platser som det gjordes åtgärder på. Förslagen varierade i storlek mellan platserna men det är intressant att se det långsiktiga resultatet av vårt eget arbete.

 

 

1_Nyckelaxen.jpg

På platsen Nyckelaxet (se bild ovan) så var några av åtgärdsförslagen bland annat att påverka butiksägarna till att ta bort affischer och reklam som täckte fönsterrutorna, för att höja intrycket av platsen. Samt att ersätta trasiga rutor och gallerförsedda fönster med okrossbart glas.

 

 

2_Föreefter_läns.jpg

I området Lännäsbacken (se bild ovan) var gårdarna slitna med trasiga detaljer och eftersatt underhåll. För att få attraktiva gårdar föreslogs upprustning av dessa, med nya aktiviteter. Även att begränsa entrévägens bredd till fördel för tydligare gårdsyta lades fram som förslag, samt att förtydliga gränsen mellan offentlig och privat mark med häckar. Bilderna från hösten 2020 som visar hur Stockholmshem följt råden och fått attraktivare gårdar.

 

 

3_Föreefter_läns.jpg

Även Trapphusentréerna längs Lännäsbacken (se bild ovan) upplevdes identitetslösa och saknade privata gränser, och de gående fick använda en entréväg anpassad för biltrafik. Åtgärdsförslaget var att entrégångarna skulle markeras tydligare med plattläggning utmed husets entrésida för att tydliggöra de gåendes plats i rummet. Stockholmshem följde råden och de gående har fått ta mer och tydligare plats på bekostnad av biltrafiken.

 

4._föreefter_Sköllerstaväge.jpg

Ett annat område som analyserades var Sköllerstavägen (se bild ovan). Verksamheterna som vid tiden för områdesanalysen hyrde källarlokalerna bidrog till liv och rörelse i kvarteret. Tyvärr hade verksamheterna täckt för fönsterna. För att förstärka de trygghetsskapande källarlokalerna föreslog Urban Utveckling att lokalernas igenbommade fönster skulle bytas ut till okrossbart glas.

Välkomna Dilara Maasoglu och Kajsa Almquist till Urban Utveckling!

Nu välkomnar vi två nya praktikanter till Urban Utveckling. Vi ser fram emot att ha er hos oss. Både Dilara och Kajsa kommer att vara på Urban Utveckling hela VT21. Så här säger de själva om praktiken:

Dilara Maasoglu:

Varför valde du att söka praktik på Urban Utveckling?

Jag har stött på företaget många gånger under min utbildningstid men framförallt när jag skrev mina kandidatuppsatser om trygghet och brottslighet, samt platsidentitet och platskänsla. Urban Utvecklings sociala hållbarhetsarbeten med trygghetsfrämjande och brottsförebyggande projekt och uppdrag inom socioekonomisk utsatta områden tycker jag är otroligt intressanta, spännande men även viktigt.

 

Vad ser du fram emot under din praktik?

Jag ser fram emot att ta del av Urban Utvecklings fantastiska arbeten gällande social hållbarhet i utsatta områden och att kunna få en insikt i det praktiska arbetet. Det ska bli roligt och lärorikt att få jobba med flera olika projekt och uppdrag samtidigt då man får chansen att prova på många olika delar. Jag ser fram emot att lära mig mer om samverkan mellan olika aktörer, trygghets- och brottsförebyggande arbeten och områdesutveckling.

 

Kajsa Almquist:

Varför valde du att söka praktik på Urban Utveckling?

Jag sökte praktik på Urban utveckling då jag under mina studier kommit fram till att det är den sociala aspekten av samhällsplanering jag vill arbeta med. Det finns inte så många företag som har detta som huvudområde och när jag fann Urban Utveckling kändes det som rätt plats för mig att utvecklas på.

Vad ser du fram emot under din praktik?

Under praktiken ser jag fram emot att få vara delaktig i projekt som rör trygghets- och brottsförebyggande arbete. Men främst ska det bli kul att få vara med och genomföra medborgardialoger i form av intervjuer! Och såklart att lära känna alla kompetenta kollegor och växa i min roll som samhällsplanerare.

Konstkuben i Fittja

På uppdrag av Botkyrkabyggen genomförde Urban Utveckling år 2019 en boendedialog samt en kvällsinventering. Syftet var att kartlägga varför och hur utemiljön skulle upprustas på ett befintligt garagetak i Fittja.

Enligt en enkätundersökning inför dialogerna uppgav endast 32% av de boende i området att de kände sig trygga på parkeringsplatsen på Fittja Gård 1. Även öppen narkotikahandel och skadegörelse var återkommande problem på platsen. Angående platsens utveckling säger polisen följande:

”Vi tycker att situationen har blivit bättre efter ombyggnationen där vi ser att platsen utnyttjas av rätt målgrupper och människor i alla åldrar. Förut var platsen en knytpunkt för kriminella med sina fordon som kunde bevaka området från platsen. Vi har idag lättare att kontrollera platsen när det inte finns bilar som parkerar där.” - Kommunpolis

Före                                                                                                          Efter

kubinnancompress.jpgkubeftercompress.jpg

Före                                                                                                         Efter

UNADJUSTEDNONRAW_thumb_65_kopia.jpgtrappaeftercompress.jpg

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Urban Utveckling tar fram ett kunskapsunderlag och förslag på utvecklingsriktning för Valsta centrum

Fastighetsägarföreningen Vi är Valsta har erhållit stöd från Delegationen mot segregation för att ta fram ett kunskapsunderlag för hur Valsta med Valsta centrum i fokus kan utvecklas till en ännu bättre plats.

Vi på Urban Utveckling är glada över att Vi är Valsta ger oss förtroendet att bistå dem i deras arbete med att ta fram ett kunskapsunderlag samt förslag på utvecklingsriktning för Valsta centrum. Inom ramen för projektet ingår det att identifiera brister i infrastrukturen samt den fysiska miljön som hindrar en positiv områdesutveckling. Förslagen ska resultera i en utvecklingsriktning som går bortom punktinsatser och som möjliggör en långsiktigt positiv områdesutveckling för stadsdelsområdet.

Läs mer om Vi är Valstas arbete, och följ vårt uppdrag på Vi är Valstas webbplats.