Sandstensvägen och Blockstensvägen i Jordbro - före och efter

Våren 2017 fick Urban Utveckling förtroendet att genomföra uppsökande dialoger med boende i området, inför den planerade upprustningen av utemiljön på Sandstensvägen och Blockstensvägen i Jordbro. Dialogerna föregicks av möten med den lokala hyresrättsföreningen, observationer, samt fotografering och inventering av området såväl dagtid som kvällstid. Detta ledde till en rad åtgärder som ämnade att förbättra utemiljön, trivseln och den upplevda tryggheten i området.

Vi gjorde flera återbesök i Jordbro, för att se hur området har förändrats, och för att få en uppfattning kring hur förändringarna uppfattas av de boende. Ordförande i hyresgästföreningen, Heinz Fischer, säger att han är väldigt nöjd med de resultat som Urban Utvecklings arbete utmynnade i, och att konceptet som erbjöds var utmärkt. Han ser gärna att Urban Utveckling involveras i liknande projekt i framtiden.


Vid återbesöken kunde det konstateras att många av de förslag som presenterades 2017 nu har implementerats.


Föreefter1-min.PNG

föreefter3-min.PNG

De mindre lekplatserna mellan husen har uppdaterats med ny lekutrustning anpassade efter barn i olika åldrar, och fler sittplatser som tack vare det nya underlaget även är mer lättillgängliga för personer med rörelsehinder. Det har även installerats en ny grillplats och soptunna, vilket främjar positiva möten och underlättar underhållet av platsen. Vidare har de höga buskarna ersatts med längre buskage och annan grönska, för att underlätta översikten av platsen och förbättra den upplevda tryggheten.

föreefter2-min.PNG

föreefter4-min.PNG

Föreefter5-min.PNG

Gångvägen som går genom området har även setts över, där fler bänkar har installerats. Dessa har även flyttats ut en bit från fasaden för att göras mer lättillgängliga. Träd och större buskar har ersatts med lågt växande grönska för att inte skymma belysningen, och därmed öka tryggheten. Den nya vegetationen leder även till att bänkarna är mer lättillgängliga för personer med rörelsehinder.

De innegårdar som inte har försetts med lekplatser har i stället fått fler sittplatser och grillar. Även här har vegetationen anpassats för att förbättra den upplevda tryggheten, och säkerställa att belysningen på platsen inte påverkas.

Nytt uppdrag med Ronneby kommun

Urban Utveckling ska på uppdrag av Ronneby kommun sammanställa och analysera statistik över kommuninvånarnas socioekonomiska förutsättningar. Projektet är finansierat av Delmos (Delegationen mot segregation) och vi kommer att fungera som konsultstöd åt kommunen. Målet med uppdraget är att ta fram ny kunskap om segregationens nuläge och utveckling i kommunen. Vi ser väldigt mycket fram emot att arbeta med projektet och få använda vår expertis inom utvecklingen av socioekonomiskt utsatta områden.

Vi kommer dels sammanställa en statistiskt baserad lägesbild som grundas på DeSO och RegSo-statistik som kommunen beställt från SCB. Detta kommer visa på trender och mönster som funnits i kommunen över flera år. Vi kommer även kartlägga dessa mönster genom kvantitativ analysteknik. Detta gör vi för att identifiera levnadsförhållandena i DeSO-områdena i Ronneby kommun som utgör grunden till segregationen. När vi genomfört den delen kommer vi även identifiera vilka områden som är hårdast utsatta i kommunen.

Samverkan är viktigt i många projekt, men extra viktigt i den här typen av arbete. Resultaten av denna sammanställning kommer bland annat användas tillsammans med en nytt GIS-verktyg, som håller på att utvecklas av företaget Sokigo, för att tydliggöra kommunens arbete kring mänskliga rättigheter kopplat till segregation. Materialet kommer även, i samarbete med företaget Enact, att användas i kompetenshöjande insatser som Enact utför för kommunens anställda. Många aktörer kommer beröras av vårt arbete och vi hoppas kunna hjälpa Ronneby kommun med deras Delmos- finansierade projekt och ta fram ett relevant material som kan bidra till kommunens arbete med att minska och motverka segregation.

 

loggor_Ronnebyinlägget.jpg

Trubaduren och Sälghugget i norra Uddevalla

Urban Utveckling fick äran att samarbeta med Uddevallahem under 2020 för att ta fram förslag på hur den yttre miljön i områdena Trubaduren och Sälghugget i norra Uddevalla kunde göras tryggare i dialog med de boende i samband med en större upprustning av områdena under de kommande åren. Vi anlitades för att kartlägga de rådande behoven och förutsättningarna som fanns i såväl lokalsamhället som i den fysiska miljön vilket bl.a. innebar att NKI-mätningar och störningsärenden studerades, verksamma intervjuades och en dialogprocess med boende genomfördes i form av trygghetsvandringar, enkäter och workshops. Det var viktigt att planen som togs fram för utemiljön var grundad i invånarnas kunskap och perspektiv och ett av syftena var att främja engagemanget och delaktigheten hos de boende i dessa områden som är mer socioekonomiskt utsatta än andra delar av Uddevalla. Som många gånger är fallet kommer vissa insatser kräva samverkan med andra fastighetsägare och aktörer i samhället men Uddevallahem tar nu med sig lärdomarna in i sitt arbete med renoveringarna. Du kan läsa mer på Uddevallahems hemsida.  

Bilden är från området Sälghugget och är tagen av Daniel Nilsson från Urban UtvecklingDalaberg-Sälghugget.jpg

Gottsunda/Valsätra i Uppsala kommun

Sedan februari 2018 pågår ett samlat utvecklingsarbete i stadsdelen Gottsunda/Valsätra i Uppsala kommun, där kommunens förvaltning och bolag samverkar kring ett stort antal insatser som kallas Handlingsplan för Gottsunda/Valsätra. Syftet med handlingsplanen har varit att initiera och samordna en stor mängd parallella insatser och inte minst lägga grunden för ett samlat förbättringsarbete på lång sikt.

Under planeringen och genomförandet av en omfattande stadsutveckling i området ska boendes och verksammas delaktighet i stadsdelens utveckling på olika sätt stärkas. Uppsala kommun har för detta arbete beviljats statsbidrag från Delegationen mot segregation för genomförande av kvalitativ kunskapsinhämtning genom ett större antal djupintervjuer med boende och verksamma i Gottsunda och Valsätra.

Syftet med djupintervjuerna är att ge ett kompletterande kunskapsmaterial med insikter om de lokala perspektiven i Gottsunda och Valsätra, som ligger bakom statistik om segregation och ojämlika livsvillkor, och om de förutsättningar, mekanismer och drivkrafter på individ- och gruppnivå som kan möjliggöra förändring.

Urban Utveckling vann uppdraget på upphandling och genomför intervjuer, workshops, analys och rapportförfattande till slutet av april 2021.

Inlägg_hemsida.jpg

 

BID Märsta C

Urban Utveckling arbetar på uppdrag av flera fastighetsägarföreningar som exempelvis Skärholmens fastighetsägare, Hässelby-Vällingby Fastighetsägare, Rågsveds Fastighetsägare, Fastighetsägare i Järva, Företagare och Fastighetsägarföreningen Utveckling Bäckby samt Fastighetsägarföreningen i Gottsunda/Valsätra. Vi är glada att vi nu fått ytterligare förtroende att arbeta på uppdrag av BID Märsta C som arbetar i nära samarbete med fastighetsägarföreningen Vi är Valsta. Helena Kihlanki kommer att projektleda arbetet tillsammans med Tobias Karström, som är vår expert inom trygghetsskapande metod och analys.

”Jag har arbetat i flera uppdrag för Vi är Valsta, och när vi fick förfrågan om en projektledartjänst för Märsta BID som har ett nära samarbete med Vi är Valsta kändes det otroligt roligt, eftersom det finns ett så starkt engagemang i föreningarna att skapa en positiv områdesutveckling. Redan under vårt första möte startades arbetet igång med trygghetsvandringar och planeringen att skapa en närmare kontakt med boende i områdena. Jag känner mig trygg i att vi tillsammans kommer att göra skillnad för områdena.” Berättar Helena Kihlanki, Urban Utveckling